برنامۀ آگاهی دهی مبارزه با خشونت علیه زنان در وزارت معارف راه اندازی شد

برنامه یک روزۀ آگاهی دهی مبارزه با خشونت علیه زنان، برای کارکنان زن در وزارت معارف، برگزار شد. این برنامه امروز دو شنبه 14 حوت سال روان خورشیدی، از سوی معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، با همکاری سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO)، برای کارکنان بخش های مختلف این وزارت راه اندازی شد.

عاطفه حرمت آمر کاهش خشونت این معاونت که در این برنامه صحبت می‌کرد گفت، بیشترین عامل خشونت علیه زنان بی خبری مردم از قانون و به ویژه قانون منع خشونت علیه زنان است. وی در ادامه گفت:"ما تلاش داریم تا برنامه‌های  آگاهی دهی برای کارکنان زن را در تمام اداره‌های دولتی و غیر دولتی در مرکز و ولایت‌ها گسترش دهیم."

معاونت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، تلاش دارد با راه اندازی برنامه های آموزشی و آگاهی دهی، سطح آگاهی حقوقی زنان را بلند برده و میزان خشونت در برابر آنان را کاهش دهد. قرار است راه اندازی این برنامه ها در ولایات نیز گسترش یابد.