آزمون جذب بانوان کار آموز، به عنوان څارنوالان مسلکی در لوی څارنوالی برگزار شد

این آزمون با حضور څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، معاونان و برخی از رؤسای لوی څارنوالی و مسؤولان بنیاد آسیا، امروز سه‌شنبه 15 حوت سال روان خورشیدی، در ریاست آموزشهای مسلکی لوی څارنوالی، برگزار شد.

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، بلند بردن سطع دانش مسلکی څارنوالان و مشارکت زنان در این اداره را به منظور عرضۀ بهتر خدمات عدلی برای شهروندان، از اهداف لوی څارنوالی دانست.

آقای حمیدی گفت که مردم افغانستان در حدود چهل سال گذشته،  با سپری کردن فرازونشیبهای زیاد، هنوز هم با امید به آینده با ارادۀ قوی و مستحکم به پیش می‌روند.

لوی څارنوال کشور با اشاره به بانوان کارآموز گفت: " با حضور شما در چنین برنامه‌ها و سهم گرفتن در خدمتگزاری به مردم این کشور، امید به آینده را بیشتر از پیش زنده کرده و چهرۀ واقعی افغانستان را به عنوان یک کشور رو به  پیشرفت، معرفی می کند."

وی همچنان افزود، از ولایت‌هایی که هر روز دشمنان مردم افغانستان خواب سقوط آن را می بینند، بانوان با ارادۀ قوی و قاطع برای خدمتگزاری به مردم، تأمین عدالت، گسترش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، اینجا حضور دارند.

 

به باور لوی څارنوال کشور، از آنجایی که افغانستان بد ترین جای برای زنده‌گی اطفال و زنان شناخته می‌شود، حضور و مشارکت زنان در راستای خدمتگزاری، تأمین عدالت و مبارزه با فساد، نشان‌دهندۀ چهرۀ بالندۀ افغانستان است که از میان دود، آشوب و آتش، برای آیندۀ بهتر قیام می‌کند.

 آقای حمیدی به بانوان کارآموز اشاره کرد و گفت که با استفاده از این فرصت، ثابت سازید که مردم افغانستان به ویژه زنان با جدیت، تعهد و ارادۀ قوی، توانایی تأمین بهتر عدالت و حاکمیت قانون را دارند و در این راستا مجدانه تلاش می‌کنند و آماده استند.

به گفتۀ لوی څارنوال کشور، حضور بانوان در چنین برنامه‌ها، امید و آرزوی مردم افغانستان به ویژه زنان و اطفال را برای رسیدن به حق و عدالت بیشتر از پیش زنده می‌کند.

آقای حمیدی افزود: "امروز بیشتر از دو صد تن بانو به عنوان تأمین کنندۀ عدالت در ولایت‌هایی که زنان و اطفال مورد خشونت قرار میگیرند، آمادۀ خدمت هستند و عملا اقدام کرده اند."

به باور وی، زنی که مورد خشونت قرار می‌گرفت، امروز با اراده قوی به عنوان مجری عدالت و قانون، قیام کرده است.

لوی څارنوال افغانستان با اشاره به این بانوان گفت: " اولین اصل عدالت برخورد نیکو و با حوصله‌مندی،عزت و احترام با مراجعه کننده‌گان است و شما باید پس از استخدام به عنوان څارنوال، این اصل را به گونۀ جدی رعایت کنید."

وی همچنان علاوه کرد هرشخصی که نزد څارنوال مراجعه می‌کند باید نظریات، پیشنهادهایش دقیق شنیده شده، مطابق به احکام قانون به آن رسیده‌گی شده و با وی برخورد منصفانه و عادلانه شود.

آقای حمیدی څارنوال بودن را یک مسؤولیت بزرگ دانست و گفت: " باوجودی که آزادی بهترین نعمت الهی است؛ اما قانون به څارنوال حق داده است تا آزادی مردم را محدود بسازد؛ ولی سلب آزادی افراد باید به عنوان آخرین گزینۀ اجراآت شما باشد."

وی در ادامه گفت که توقیف و سلب آزادی افراد حتا برای چند ساعت، رابطۀ مستقیم به شخصیت آنان دارد؛ بناءً در جریان انجام وظیفه باید از توقیف‌ها و سلب آزادی خود سرانه و غیر ضروری افراد، جلوگیری شود. وی از بانوان کارآموز و خانواده‌های شان به خاطر آماده‌گی و مشارکت در لوی څارنوالی، برای خدمت به مردم افغانستان در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون، نیز تشکر کرد.

آقای حمیدی از شفافیت کامل این پروسه نیز سخن گفت و افزود که در طرح و گزینش سوال‌ها و موارد دیگر، نه خودم مداخله کردم و نه به دیگران اجازۀ مداخله را داده ام. وی تأکید کرد که کارآموزان بر اساس لیاقت، ظرفیت، توانایی و شایسته‌گی خود شان جذب خواهند شد.

از سوی دیگر وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری نیز از شفاف بودن کامل این پروسه اطمینان داد. وی افزود که سوال های امتحان از سوی  یک کمیتۀ پنج نفری متشکل از رؤسای پنج ریاست طرح شده و این اشخاص در جریان طرح سؤال‌ها قرنطینه بوده اند.

به گفتۀ آقای ارغون کمیتۀ نمره‌دهی( بررسی ورقه‌های امتحان) به خواست بانوان کارآموز انتخاب خواهد شد تا پارچه‌های شان به دقت بررسی شود.

جمشید رسولی رئیس انستیتوت آموزش‌های مسلکی و سخنگوی لوی څارنوالی نیز در این برنامه از چگونه‌گی گزینش این بانوان در مرحلۀ نخست سخن گفت. آقای رسولی افزود: " 248 بانویی که مدت شش الی هشت ماه را در برنامۀ کار آموزی در ریاست‌های مسلکی لوی څارنوالی سپری کرده اند، از میان سه هزار بانوی فارغ التحصیل از رشته‌های حقوق و شرعیات از سراسر کشور گزینش شده بودند.

به گفتۀ وی، این بانوان در این مدت ، کارهای مسلکی څارنوالی را به گونۀ تیوری و عملی فرا گرفته اند و پس ازموفقیت از این مرحله، به عنوان څارنوال جذب خواهند شد.

بانو راضیه استانکزی معاون بنیاد آسیا  که در این برنامه سخن می‌گفت با اشاره به این کارآموزان گفت: " باید با همت بلند و ارادۀ قوی به پیش بروید. تبعیض جنسیتی را از میان برداشته و در تأمین عدالت و حاکمیت قانون نقش موثر داشته باشید." وی از همکاری این نهاد با لوی څارنوالی در آینده نیز خبر داد.

بانو لینا میرزاده یک تن از کارآموزان که به نماینده‌گی از آنان سخن می‌گفت، از رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر ارزش دادن به توانایی های زنان و برگزاری این برنامه تشکر کرد.

وی گفت: " ما در این مدت تمام درس‌هایی را که در دوران دانشگاه آموخته بودیم درعمل کار کردیم و آمادۀ خدمت به مردم هستیم."

به باور وی، بانوان کارآموز، به آنچه از این برنامه انتظار داشتند با تلاش‎‌ها و همکاری رهبری لوی څارنوالی، به ویژه ریاست آموزش‌های مسلکی رسیده اند.

او علاوه کرد که در جریان آموزش، مسؤولان ریاست هایی که کار می کردند با آنان برخورد نیک داشته و همکاری همه جانبه نیز با آنان کرده اند.

وی همچنان افزود که برگزاری چنین برنامه‌ها فرصت آن را مساعد می سازد تا بانوان توانایی‌های خویش را ثابت سازند و دوشادوش مردان در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون، از میان برداشتن تبعیض جنسیتی و مبارزه با فساد، کار و تلاش کنند.

این بانوان با همکاری بنیاد آسیا و به کمک مالی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا(USAID)  از سوی لوی څارنوالی آموزش داده شدند. افرادی که در این آزمون موفق شوند، به عنوان څارنوال در مرکز و ولایات استخدام خواهند شد.