۶۸ تن محجوز و محبوس زن در زندان اناثیۀ پلچرخی کابل و مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 253 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت هشتم مارچ(روز جهانی زن) صادر شده است، همزمان با منظوری آن از سوی رئیس جمهوری کشور، امروز پنج‌شنبه 17 حوت سال روان خورشیدی، قابل عفو و تخفیف دانسته شدند.

در برنامه که به منظور تطبیق این فرمان در زندان پلچرخی برگزار شده بود، محمداسعد ساپی رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی و رئیس کمیسیون تطبیق فرمان‌های ریاست جمهوری و دیگر اعضای این کمیسیون، پاسوال شاه‌میر امیرپور رئیس ارتباط محاکم و برخی دیگر از مسؤولان این زندان نیز حضور داشتند

بر اساس فرمان یاد شده، 30 تن زندانی زن از زندان اناثیۀ پلچرخی کابل از بند آزاد و در میعاد حبس 35 تن دیگر این زندانیان تخفیف به عمل آمد. از سوی دیگر سه تن محجوز نیز از مرکز تربیه و اصلاح اطفال نیز مورد عفو قرار گرفته و از بند آزاد شدند.

محمداسعد ساپی رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی، حین رهایی این زندانیان علاوه بر رساندن پیام لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن به آنان گفت: " رهبری لوی څارنوالی، احترام خاصی به زنان و روز جهانی زن قایل است که تطبیق این فرمان در کمتر از 24 ساعت پس از منظوری آن، بیانگر ارج گذاشتن به آنان است." به باور آقای ساپی، هیچ کسی در زنده‌گی به دور از خطا و اشتباه نبوده و رفتن به زندان، انسان را وادار می سازد تا به اشتباهات گذشتۀ خویش پی ببرد و از تکرار آن نیز جلوگیری کند.

رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی با اشاره به زنان آزاد شده از زندان افزود: " امیدوارم مدت حبسی که سپری کردید سبب ندامت از عمل کرد گذشتۀ شما شده باشد و دیگر مرتکب اشتباهی نشوید تا سبب آمدن دوبارۀ شما به زندان شود."

وی همچنان تأکید کرد که رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، شب و روز تلاش می کند تا قانون به گونۀ یکسان و در اسرع وقت تطبیق شده و عدالت نیز تأمین شود.

در همین حال پاسوال شاه‌میر امیرپور رئیس ارتباط محاکم از کارکرد رهبری لوی څارنوالی کشور به ویژه ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی ستایش کرد.

آقای امیرپور تطبیق این فرمان را در کمتر از 24 ساعت بی پیشینه دانست و آن را نمونۀ از کارکردهای جدی لوی څارنوالی در راستای تطبیق بهتر قانون و تأمین عدالت دانست.

وی با اشاره به زنان آزاد شده از زندان افزود: " امیدوارم که بار دیگر به عنوان مجرم وارد زندان نشوید."

از سوی دیگر رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی از طعام خانۀ زندان اناثیۀ کابل نیز دیدن کرد.

آقای ساپی و هیات همراه وضعیت صحی، کیفیت و نوعیت غذا را نیز بررسی کرد. این هیأت، همۀ این مسایل قناعت بخش خوانده و زندانیان نیز ابراز رضایت کردند.