هشتم مارچ (روز جهانی زن) در لوی څارنوالی بزرگداشت شد

این برنامه با حضور څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، معاونان و برخی از رؤسای این اداره، رئیس جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس حقوق وزارت امور زنان و کارکنان زن در لوی څارنوالی، امروز یک‌شنبه بیستم حوت سال روان خورشیدی در تالار ریاست انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی برگزار شد.

څارنپوه محمدفرید حمیدی از همه بانوان به ویژه بانوانی که به خاطر تحقق عدالت و حاکمیت قانون از طریق ادارۀ لوی څارنوالی برای مردم افغانستان خدمت می کنند، ابراز تشکر کرده و از کارکردهای شان نیز ستایش کرد.

آقای حمیدی در این مورد گفت: " حضور زنان در نهادهای دولتی، رشد ظرفیت و توانایی آنان، از تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری لوی څارنوالی کشور است."

وی بر توانایی و همت زنان تأکید کرد و افزود که با وجود همه مشکلات و چالش‌هایی که سد راه زنان در افغانستان است؛ آنان به عنوان مادر، همسر و خواهر، وظایف خویش را به بهترین شکل ممکن، با صبر و تحمل انجام داده و افتخار آفرینی می‌کنند."

لوی څارنوال کشور همچنان تأکید کرد که رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، متعهد بر افزایش حضور زنان در تمام سطوح در این اداره است و گام‌های عملی و جدی نیز در این راستا برداشته شده است.

به باور لوی څارنوال افغانستان، بالا رفتن آمار خشونت در برابر زنان، به معنای بیشتر شدن خشونت علیه آنان نیست؛ بلکه نشان دهندۀ دسترسی بیشتر آنان به عدالت است.

آقای حمیدی افزود که تعهد ما برای حمایت از حقوق زنان و دسترسی آنان به عدالت، به خاطر تعهد بین­المللی نبوده؛ بلکه به خاطر تعهد به مردم و آیندۀ افغانستان است.

به گفتۀ آقای حمیدی، ارزش، احترام و جایگاه رفیع به زنان در اعتقادات دینی ما جا دارد که به عنوان یک فرصت می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

به باور لوی څارنوال کشور، حضور زنان در سطوح مختلف اکثر نهادهای دولتی، نشان دهندۀ تغییر جایگاه زنان در این کشور نسبت به چند سال گذشته است و تأکید کرد که رهبری لوی څارنوالی تعهد جدی در راستای ظرفیت افزایی زنان در این اداره دارد.

آقای حمیدی آموزش بیش از 240 تن بانو را در ریاست‌های مسلکی لوی څارنوالی از گام‌های عملی و جدی این اداره در این راستا عنوان کرد.

از سوی دیگر بانو سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر نیز از نقش موثر زنان در حکومت داری خوب، تحقق عدالت و حاکمیت قانون سخن گفت.

بانو شنا منصور، ایجاد معاونت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر را از گام های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری لوی څارنوالی در راستای حمایت از حقوق زنان یاد کرد.

وی از تلاش این معاونت در راستای کاهش خشونت علیه زنان و آگاهی دهی در این زمینه نیز سخن گفت. به باور بانو شنا منصور، فعال شدن څارنوالی منع خشونت علیه زنان در سراسر کشور، دسترسی زنان به عدالت را بیشتر کرده است.

معاون لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، افزایش حضور زنان در لوی څارنوالی، از یک سو دسترسی زنان به عدالت را بیشتر کرده و از سوی دیگر سبب اعتماد شهروندان به ویژه زنان به این اداره شده است.

لیدا حیدری رئیس جندر لوی څارنوالی نیز از افزایش حضور زنان در لوی څارنوالی در بخش‌های اداری و مسلکی و ظرفیت افزایی آنان صحبت کرد.

بانو حیدری، در زمینۀ امتیازات کادری زنان، ظرفیت افزایی، سهم آنان در بورسیه‌ها و سفرهای خارجی و بعضی موارد دیگر، پیشنهاداتی را نیز ارایه کرد.

شهناز اکرامی رئیس حقوق وزارت امور زنان نیز از دست آوردها و نقش زنان در ساختار دولت، در یک و نیم دهۀ گذشته صحبت کرد.

به باور وی رشد و استحکام دست آوردهای زنان ایجاب می‌کند تا نهادها و اداره‌های ذیربط در راستای حمایت از حقوق آنان هماهنگ و یکجا تلاش کنند.

به گفتۀ بانو اکرامی، زنان با حضور شان در سطوح مختلف در برابر چالش های ناشی از تعصب، تبعیض، فقر و افراطیت کار و تلاش می کنند.

در همین حال نایله ناصری رئیس جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: " در حال حاضر فیصدی حضور زنان در تشکیل خدمات ملکی افغانستان، 22.5 درصد است."

به گفتۀ وی، به آنچه که دولت افغانستان( افزایش 30 درصدی زنان در تشکیل حکومت تعهد کرده بود) برسیم، به تعهد ملی نیاز است.

بانو ناصری افزود که به خاطر افزایش حضور زنان در ساختار حکومت، حل چالش‌ها و پر کردن خلاها در این راستا، ریاست جندر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سه سال گذشته با چهار هزار و 238 زن در 11 ولایت کشور  صحبت کرده و وضعیت آنان را تحلیل کرده  است.

وی همچنان از سهولت‌ها و امتیازاتی برای بانوان نیزسخن گفت و افزود که شرایط استخدام زنان نسبت به مردان ساده تر است و سه ماه کمتر تجربۀ کاری برای زنان در بست‌های خدمات ملکی در نظر گرفته شده است.