تقرری های جدید در مربوطات لوی څارنوالی

به منظور تامین وتحقق عدالت از طریق سپردن کار به اهل آن و آوردن اصلاحات در ادارات با استخدام افراد شایسته، صادق و متعهد و بنابر پیشنهادات اداره لوی څارنوالی و احکام جداگانه نمبر(1013) ،(1007) و(1008) مورخ 27/12/1396 مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقرر ذوات آتی الذکر هریک:

  1. محترم بکتاش عزیزی در بست رتبه اول بحیث رئیس دفتر.

  2. محترم مل پاسوال عبدالمبین رحیمی در بست فوق بحیث رئیس تحریرات و دارالانشاء با حفظ رتبه نظامی.

  3. محترم مسیح الله احمد زی در بست رتبه دو بحیث رئیس تکنالوژی معلوماتی.

  4. محترم محمد ناصر همت در بست رتبه اول بحیث رئیس عمومی انکشاف منابع بشری.

  5. محترم سید فرید حسنیار در بست رتبه دو بحیث رئیس مالی و حسابداری.

  6. محترم رحیم الله صافی در بست رتبه دو بحیث رئیس پلان و ارتباط خارجه اداره لوی څارنوالی منظور گردیده است.

اداره لوی څارنوالی برای ذوات فوق الذکر در اجرای امور محوله و تطبیق حق و عدالت از بارگاه رب العزت توفیقات مزید و مؤفقیت های بیشتر استدعا می نماید.