یک تن به اتهام اختلاس به گونۀ علنی محاکمه شد

عبدالخلیل قادری مدیر پیشین محاسبۀ صندوق انکشاف زراعت افغانستان، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام اختلاس، امروز دوشنبه ششم حمل سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شد.

بر اساس صورت دعوای څارنوال موظف، متهم یاد شده ۲۸ میلیون و ۵۶۰ هزار افغانی پول صندوق انکشاف زراعت افغانستان را با اسناد تزویری از بانک انکشاف بین‌المللی افغانستان دریافت کرده بود.

هیأت قضایی این جلسه، عبدالخلیل را بر اساس مادۀ ۱۷ کود جزا و مواد ۲۶۸ و ۲۷۳ قانون جزا، به ۵ سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی، وی همچنان  به پرداخت ۲۸ میلیون و ۵۶۰ هزار افغانی جزای نقدی نیز مکلف شد.