برنامۀ آگاهی دهی مبارزه با خشونت علیه زنان در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی راه اندازی شد

این برنامه از سوی معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر با همکاری سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO)، امروز چهارشنبه 15 حمل سال روان خورشیدی، برگزار شد. در این برنامه کارکنان بخش‌های مختلف این اداره اشتراک کرده بودند.

عاطفه حرمت آمر کاهش خشونت علیه زنان این معاونت که دراین برنامه سخن می‌ گفت، آگاهی دهی در مورد  مبارزه با خشونت علیه زنان را یکی از اهداف اساسی این آمریت خواند. به قول بانو حرمت، معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر و آمریت کاهش خشونت علیه زنان این معاونت، تلاش دارد تا برنامه‌های آگاهی دهی را درتمام اداره های دولتی و غیردولتی گسترش دهد.

وی علاوه کرد: "دریافت آمار، ارقام و تشخیص علل و عوامل خشونت علیه زنان، از اهداف دیگری این آمریت می‌باشد و  این آمریت، در سال 1396 خورشیدی، دو هزار قضیه خشونت علیه زنان را در مرکز و ولایات ثبت کرده است."

حمیده احمدی آمر جندر ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، بی‌خبری زنان از قانون منع خشونت علیه زنان را یکی از چالش ها در برابر آنان دانست. وی در ادامه افزود:" برنامه‌های آگاهی دهی مبارزه با خشونت علیه زنان، می تواند سطح آگاهی آنان را بلند برده و میزان خشونت در برابر زنان را نیز کاهش دهد."

این در حالی است که این آمریت، چندی قبل برنامۀ آگاهی دهی مبارزه با خشونت علیه زنان را برای کارکنان زن در وزارت معارف نیز راه اندازی کرده بود.