20 تن از کارکنان بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف لوی څارنوالی ترفیع کردند

در برنامۀ که به همین منظور در دفتر نشست‌های معاونت مالی و اداری لوی څارنوالی برگزار شده بود، وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، محمد ناصر همت رئیس انکشاف منابع بشری و برخی از کارکنان این اداره، نیز حضور داشتند. این برنامه امروز سه‌شنبه 11 ثور سال روان خورشیدی، راه اندازی شد.

معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در این برنامه گفت که حق ترفیع یکی از امتیازات کارکنان هر اداره‌ می باشد. وی افزود:" ادارۀ لوی څارنوالی برای ایجاد سهولت و فضای مناسب کاری برای کارکنان این اداره متعهد است."

آقای ارغون از ترفیع کننده‌گان خواست که وظایف خویش را با نهایت تلاش، دقیق و صادقانه انجام بدهند.

در همین حال محمد ناصرهمت، ترفیع را یک امتیاز خوب برای کارکنان عنوان کرد، وی با تاکید بر تداوم اصلاحات در این اداره گفت: " در سال روان خورشیدی این اداره در حدود 600 تن از کارکنان بخش‌های مختلف را ترفیع خواهد داد."

در پایان این برنامه سندهای ترفیع، از سوی وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی واداری و محمد ناصر همت رئیس انکشاف منابع بشری، برای آنان داده شد.