سه تن به گونۀ علنی محاکمه شدند

این سه تن به اتهام غدر از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، امروز سه‌شنبه پانزدهم جوزای سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

سیدبهاوالدین و وفی‌الله عبادی نماینده‌‌گان خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان (ARDS) و حمیدالله زاهد نمایندۀ وزارت مالیه، از سوی محکمۀ ابتداییه رسیده‌گی به جرایم ناشی از فساد اداری کابل، مطابق مادۀ 235 قانون اجراات جزایی، برائت گرفته بودند.

محکمۀ استنیاف نیز به خاطر نبود دلایل کافی الزام، حکم محکمۀ ابتداییه رسیده‌گی به جرایم ناشی از فساد اداری را در مورد متهمان تائید کرده و آنان را بری الذمه دانست.