دو تن به گونۀ علنی محاکمه شدند

غلام محمد و گل پادشاه به اتهام پول‌شویی از سوی محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز یک‌شنبه بیستم جوزای سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

هیأت قضایی این جلسه، غلام محمد ولد سیفل، صراف در ولایت نیمروز را به اتهام پول‌شویی مبلغ 309 میلیون تومان ایرانی، بر اساس تعدیل فقرۀ اول مادۀ 52 قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم و با رعایت مادۀ 17 کود جزا، به 3 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. همچنان رئیس این جلسۀ قضایی، گل پادشاه ولد محمد کبیر منشی صرافی در ولایت نیمروز را مطابق بند چهارم فقرۀ اول مادۀ چهارم و تعدیل فقرۀ اول مادۀ 52 قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم و با رعایت مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی، به 2 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. هیأت قضایی این جلسه، متهمان فوق را مکلف به پرداخت پنجاه - پنجاه هزار افغانی جزای نقدی نیز محکوم کرد.

بر بنیاد فیصلۀ هیأت این جلسۀ قضایی، مبلغ 309 میلیون تومان ایرانی مطابق مادۀ 39 قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، نیز مصادره گردد. هیأت قضایی در این جلسه افزود که اسامی شیرمحمد در شراکت پول‌شویی مبلغ 45 میلیون تومان ایرانی تحت تعقیب عدلی قرار داده شود.       

به گفتۀ رئیس هیأت قضایی این جلسه، این حکم قطعی نیست، حق استیناف خواهی متهمان محفوظ می‌باشد.