دو څارنوال به جرم اخذ رشوه دستگیر شدند

کابل، ۱۷ جوزا ۱۳۹۷- دو تن از څارنوالان به خاطر دریافت رشوه از سوی ریاست کنترول و مراقبت لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر گرديده و تحقیقات پيرامون قضيه آغاز شده است.

بر اساس معلومات آن رياست، در یکماه گذشته سومين تن از څارنوالان ارشد اين اداره است كه به جرم فساد اداري مشابه ( اخذ رشوه ) دستگیر و گرفتارگردیده است. روند شناسایی وبازداشت عوامل فساد و قانون شکنی بخشی از برنامه بزرگ اصلاحات و تعهدات لوی څارنوالی برای تامین شفافیت و مبارزه با فساد اداری می باشد.

چندی قبل نیز هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان(UNAMA)  در جدیدترین گزارش با ابراز خوشبینی نسبت به پیشرفت های لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد، ذکر نموده بود که اداره لوی څارنوالی «تعهد خود را در راستای تطبیق تدابیر حسابدهی وشفافیت» و همچنان، «مبارزه با فساد و افزایش صداقت» در عمل نشان داده است.

بر اساس تدابير اتخاذ  شده توسط رهبري لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، با اعمال كنترول و نظارت جدي، و هچنان راه اندازی گزمه هاي سيار در سطح شهر توسل به فساد څارنوالان در يك سال اخير كاهش يافته است. در دو سال گذشته، مجموعاً ۳۴ تن از كارمندان لوي څارنوالی در قضاياي ناشی از جرايم فساد اداري گرفتار شده اند که نمودی از عدم تحمل این اداره در برابر فساد اداری است.