نُه هزار بستۀ معلوماتی و تبلیغاتی به منظور کاهش خشونت علیه زنان توزیع شد

این بسته­ها از سوی آمریت کاهش خشونت علیه زنان معاونت لوی څارنوالی در امورمبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده‌گی به تخلفات اطفال به منظور آگاهی‌دهی در زمینۀ کاهش جرایم خشونت علیه زنان در ۱۹ و بیستم جوزای سال روان خورشیدی، به ۵۸ ریاست لوی څارنوالی و ۱۷ حوزۀ امنیتی پولیس شهر کابل توزیع شد.

 معاونت لوی څارنوالی درامور مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده­گی به تخلفات اطفال به منظور اهداف ملی مبارزه با خشونت علیه زنان٬ بلند بردن سطح آگاهی شهروندان٬ حاکمیت قانون٬ دست­رسی زنان به حقوق شرعی و قانونی شان توزیع کرده است. این بسته­ها پس از تجزیه و تحلیل قضایای خشونت علیه زنان که از سوی آمریت کاهش خشونت علیه زنان در ساحات مختلف شهر کابل صورت گرفته بود، تهیه شده است.

براساس یافته­های آمریت کاهش خشونت علیه زنان، با آغاز ماه مبارک رمضان گراف خشونت علیه زنان نیز سیر صعودی داشته است. این آمریت به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در این ماه، 3 هزار بروشور رمضانی را با شعار "رمضان عالی‌ترین مکتب آموزشی، تربیت و اخلاق" را با موضوعات حقوق، تکالیف و وظایف مشترک خانم و شوهر، فواید اجتماعی و فردی و سه صد جلد قانون اساسی و قانون منع خشونت توزیع کرده است.