برنامۀ آموزشی جرایم انتخاباتی برای رؤسای څارنوالی‌های استیناف این اداره راه اندازی شد

این برنامه از سوی ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی امروز سه‌شنبه، دوازدهم سرطان سال روان خورشیدی، در تالار این ریاست برگزار شد.

څارنیار جمشیدرسولی رئیس انستیتوت آموزش‌های مسلکی و سخنگوی لوی څارنوالی هدف برگزاری این برنامه را تحلیل قانون انتخابات، چگونه‌گی رسیده‌گی به جرایم انتخاباتی، تخلفات و تخطی‌های انتخاباتی خواند. وی افزود: " کسانی‌که با ارتکاب اعمال خلاف قانون با سرنوشت مردم بازی کنند، نهادهای عدلی و قضایی به عنوان مسؤول با آنان برخورد قانونی می‌نمایند." وی تاکید کرد که همآهنگی لازم با کمیسیون شکایات انتخابات باعث تأمین بهتر عدالت می‌شود. آقای رسولی با اشاره به رؤسای څارنولی‌های استیناف ولایات گفت که با قضایای مربوط به جرایم انتخاباتی، به درستی و بر اساس قوانین نافذۀ کشور رسیده‌گی کنند.

قابل ذکر است که این برنامه برای دو روز ادامه خواهد داشت و در هفتۀ آینده برای چند تن از څارنوالان استیناف ولایات و مرکز نیز راه اندازی خواهد شد.