برنامۀ همآهنگی میان رؤسای څارنوالی‌های استیناف، در لوی څارنوالی برگزار شد

در این برنامه وحیدالدین ارغون معاون مالی واداری، محمدناصر همت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری، سیدفرید حسنیار رئیس عمومی مالی و اداری و رؤسای څارنوالی‌های استیناف اشتراک کرده بودند. این برنامه امروز چهارشنبه سیزدهم جوزای سال روان خورشیدی، در تالار ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی این اداره برگزار شد.

فورم‌های سوانح کارکنان و تضاد منافع، ثبت دارایی و طرزالعمل ارزیابی اجراآت څارنوالان از موارد مهمی بود که در این نشست مطرح شد. آقای همت از رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات خواست تا از اشغال وظیفۀ افراد تازه استخدام شده، به ادارۀ مرکزی اطلاع دهند. به گفتۀ رئیس منابع بشری، با استفاده از معلومات منابع بشری(HRMIS)، اداره می تواند از کارکنان اش معلومات دقیق داشته باشد.

طرزالعمل(کارشیوه) ارزیابی اجراآت څارنوالان از موارد مهمی مطرح شده در این نشست بود. به قول آقای همت، این طرزالعمل برای لوی څارنوالی اهمیت ویژه دارد. او در ادامه گفت: " څارنوالان دارای لایحۀ وظایف مشخص اند و ارزیابی آنان نیز بر همین اساس انجام می‌شود."

رئیس عمومی انکشاف منابع بشری در مورد بست‌های کارکنان ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری گفت، بست‌های این اداره که مشابهت به بست‌های خالی لوی څارنوالی دارند، متصدیان آن با حفظ تمام امتیازات آن، تبدیلآ تعیین بست‌‌ می‌شوند.

به گفتۀ سیدفرید حسنیار رئیس عمومی مالی و اداری، بودجۀ ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری نیز به لوی څارنوالی منتقل شده است.