لوی څارنوال: اجراآت یک‌سان یکی از مؤلفه‌های عدالت است

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، این مسأله را در فرجامین روز برنامۀ آموزشی کود جزا و جرایم انتخاباتی که از سوی ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی برای رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات در تالار این ریاست برگزار شده بود، بیان کرد.

به گفتۀ لوی څارنوال کشور، در چنین برنامه‌ها مسایلی مورد بحث قرار می‌گیرد که څارنوالان در جریان کار با آن‌ها مواجه می‌شوند. شریک ساختن این تجارب، سبب غنامندی ظرفیت مسلکی اداره نیز می‌شود. وی در ادامه افزود: " نشست مسؤولان څارنوالی‌های استیناف و شریک ساختن تجارب آنان، سبب اجراآت یک‌سان در سراسر کشور می‌شود. یکی از مسایلی که نهادهای عدلی و قضایی را در تأمین عدالت کمک می‌کند، اجراآت یک‌سان است."

به گفتۀ آقای حمیدی نظریات، پیشنهادها و تجارب رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات که از تطبیق کود جزا به دست می‌آید، در داشتن یک کود جزایی عادلانه و منصفانه برای سال‌های متمادی کمک می‌کند. وی همچنان افزود: " برای تعدیل کود جزا فرصت کافی وجود دارد؛ اگر نیاز جدی برای تعدیل یا اضافه کردن مواد در کود آن وجود داشته باشد، بر اساس یک نامۀ رسمی از رئیس جمهور درخواست خواهیم کرد."

رسیده‌گی درست و به موقع جرایم انتخاباتی از مسایل مهم دیگری بود که لوی څارنوال کشور در مورد آن سخن گفت. وی با اشاره به رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات گفت که باید به جرایم انتخاباتی به گونۀ غیر سیاسی، بی‌طرف، مستقلانه، منصفانه، عادلانه، به موقع و قانونی رسیده‌گی کنند.

تحقیق جرایم بین‌المللی که افغانستان نیز عضو "محکمۀ بین‌المللی جزایی " می‌باشد از مسایلی بود که آقای حمیدی از آن یاد دهانی کرد. به باور وی، لوی څارنوالی نیز باید برای تحقیق این جرایم، میکانیزم‌های داخلی را ایجاد کند.

به قول لوی څارنوال کشور، موجودیت ریاست څارنوالی تحقیق جرایم بین‌المللی یکی از ضرورت‌های جدی افغانستان به حساب می‌آید. وی باور دارد که این ریاست می‌تواند جرایمی که از سوی طرف‌های منازعه  صورت می‌گیرد را مستند سازی و حقیقت یابی کند تا عاملان آن تحت پیگرد عدلی قرار گیرند. به گفتۀ لوی څارنوال کشور، رهبری این اداره در تلاش است تا ظرفیت مسلکی برای تحقیق چنین جرایم در این ریاست ایجاد گردد.

به باور لوی څارنوال کشور، تجدید نظر طلبی از موارد مهم در تأمین عدالت است. به قول وی، تجدید نظر طلبی دو گونه بوده که یکی از طریق کمیسیون تجدید نظر صورت می‌گیرد و دیگری در بعضی مواقع که عدالت درست تأمین نشده باشد، به عنوان مدعی‌العموم بر اساس مادۀ 282 قانون اجراآت جزایی، از صلاحیت‌های لوی څارنوال است.

برنامۀ چهار روزۀ آموزشی کود جزا و جرایم انتخاباتی، برای رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات که از سوی ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی برگزار شده بود، امروز با حضور لوی څارنوال کشور پایان یافت.