برنامۀ آموزشی جرایم انتخاباتی در لوی څارنوالی راه اندازی شد

این برنامه از سوی ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی امروز سه‌شنبه، نزدهم سرطان سال روان خورشیدی، در تالار این ریاست برگزار شد.

در این برنامه در حدود 37 تن از څارنوالان څارنوالی‌های استیناف ولایات و مرکز اشتراک کرده بودند.

څارنیار جمشید رسولی رئیس انستیتوت آموزش‌های مسلکی و سخنگوی لوی څارنوالی، در این برنامه گفت که این ریاست آمادگی کامل برای برگزاری برنامه‌های آموزشی دارد. به گفتۀ وی برنامه‌های آموزشی به اساس نیازهای اداره‌ها در نظر گرفته می‌شود. آقای رسولی افزود که بر اساس نیاز سنجی که در سراسر افغانستان از سوی انستیتوت آموزش‌های مسلکی صورت گرفته، بر اساس آن برنامه‌های آموزشی طرح و پلان‌گزاری شده و اجرا می‌گردد. وی هدف برگزاری این برنامه را رسیدگی به جرایم انتخاباتی و اجراآت یک‌سان در قبال چنین قضایا عنوان کرد. وی افزود: " قضایای که به څارنوالی منتقل می‌شود با در نظرداشت بی‌طرفی، استقلالیت و دقت به آن رسیدگی صورت می‌گیرد."

آقای رسولی با اشاره به څارنولان گفت که قضایای مرتبط به انتخابات که به عنوان جرایم انتخاباتی از آن یاد می‌شود به دقت، سرعت و همآهنگ به آن رسید‌گی صورت گیرد تا قانون را به صورت یک‌سان تطبیق کرده و عدالت را تأمین نمایم.

این در حالیست که ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی، چندی قبل نیز برنامۀ آموزشی جرایم انتخاباتی را برای رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات راه اندازی کرده بود.