دو تن به اتهام پول‌شویی به گونۀ علنی محاکمه شدند

این دو تن از سوی محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام پول‌شویی، امروز سه‌شنبه 19 سرطان سال 1397 خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسه قضایی، عزت­ الله صراف و نور حبیب شاگرد صراف واقع شهرک تورخم ولایت ننگرهار، مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت قضایی این جلسه، این دو تن را به اتهام وارد نمودن غیر قانونی مبلغ یک میلیون و 75000  ریال سعودی، مطابق فقرۀ اول مادۀ 505 کود جزا با رعایت مادۀ 57 و فقرۀ اول مادۀ 17 قانون مذکور و فقرۀ اول مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی، هر یک را به هفت – هفت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. هم‌چنان بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی این جلسۀ، پول یاد شده نیز از آنان مصادره گردد.

رئیس این جلسۀ قضایی گفت که این فیصله نهایی نبوده، در صورت عدم قناعت متهمان، حق استیناف خواهی آنان، محفوظ می‌باشد.