چهار تن به اتهام پول‌شویی، به گونۀ علنی محاکمه شدند

این چهار تن از سوی محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز چهارشنبه بیستم سرطان سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، غلام جیلانی، نورالله فرزند محمدرحیم خان، محمدعلی و نورالله فرزند رحمت گل، به اتهام انتقال غیر قانونی پول، مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت این جلسۀ قضایی، این چهار تن را مطابق مواد پنجم و 17 کود جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی و مادۀ 25 قانون اساسی، به خاطر عدم مسؤولیت جزایی در این قضیه، برائت داد.

بر بیناد فیصلۀ این محکمه، در ارتباط به دو صد و 99 هزار و 950 دالر امریکایی ضبط شده، مرجع مربوطه مطابق هدایت مادۀ هفتم قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم و احکام مربوط مقررۀ کنترل و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معاملۀ بی‌اسم در گمرکات سرحدی، اجراآت لازم و قانونی صورت گیرد.