یک تن به اتهام رشوه ستانی به گونۀ علنی محکمه شد

یک تن از کارکنان مدیریت پاسپورت ولایت هرات از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام دریافت رشوه، امروز سه‌شنبه 26 سرطان سال روان خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شد.

در این جلسه قضایی، میراحمد فرزند شیخ­احمد مدیر پاسپورت ولایت هرات، مورد محاکمه قرار گرفت.

هیأت قضایی این جلسه، در این مورد فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را، تأیید کرد.

بر بنیاد فیصلۀ این محکمه، مطابق هدایت مادۀ 385 کود جزا با در نظرداشت فقرۀ دوم مادۀ 48 قانون جزا، اسامی میراحمد و علی­رضا  مکلف به پرداخت مبلغ پنج هزار افغانی معادل وجه رشوه طور تضامن، محکوم به مجازات شدند.

رئیس این جلسۀ قضایی، هم­چنان مؤظفان کریمنال­تخنیک ولایت هرات هریک محمدنادر، خواجه محمدداوود و فتاح­خان ستارزی و څارنوالان مؤظف څارنوالی هرات که در قضیه توظیف بودند، قابل تعقیب عدلی دانست.

این در حالی­است که محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، میراحمد را به شش ماه حبس تنفیذی و علی­رضا را به پرداخت 25 هزار افغانی، محکوم به مجازات کرده بود.

رئیس این جلسۀ قضایی گفت که این فیصلۀ نهایی نبوده، در صورت عدم قناعت، حق تمیز خواهی متهمان، محفوظ می‌باشد.