دو تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی به گونۀ علنی محاکمه شدند

دو تن از کارمندان قومندانی امنیه ولایت میدان وردک از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه ­یی، امروز ‌یکشنبه 31 سرطان سال روان خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسه قضایی، محمدخلیل فرزند جمعه­ خان قومندان امنیۀ ولایت میدان وردک و محمدحسین فرزند بسم ­الله معاون اداری این قومندانی مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت قضایی این جلسه، این دو تن را نسبت خطا در تطبیق قانون، طبق مادۀ 25 قانون اساسی، مادۀ پنجم کود جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی، برائت داد.

این در حالی­ است که محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، این افراد را به همین جرم، هر یک را به سه – سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده بود.

ریئس این جلسۀ قضایی، هم­چنان مسؤولان اداره ­های ذیربط که پیرامون قضیه مورد بحث، معلومات نادرست و خلاف واقعیت را ارائه نموده بودند، قابل تعقیب عدلی دانست.