لوی څارنوالی ۳۹ قضیۀ جرایم خشونت علیه خبرنگاران را بررسی و نهایی کرده است

مسأله‌یی که جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، امروز سه‌شنبه 16 اسد در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت بیان کرد.

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در این کنفرانس گفت که 49 قضیۀ جرایم خشونت علیه خبرنگاران به لوی څارنوالی رسیده است. به گفتۀ وی، از این میان 33 مورد آن که قبل از ایجاد کمیتۀ مشترک رسانه‌ها  و حکومت  رخ داده و مربوط به لوی څارنوالی می‌شد، نهایی شده اند.

سخنگوی لوی څارنوالی افزود: "پس از ایجاد کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت، 16 قضیه به لوی څارنوالی رسیده که شش مورد آن نهایی شده است و روی ده مورد دیگر آن کار جریان دارد."

آقای رسولی تأکید کرد که حمایت از آزادی بیان، از شعارهای حکوت وحدت ملی است و رسیدگی به قضایای مربوط به جرایم علیه خبرنگاران، یکی از اولویت‌های کاری لوی څارنوالی می‌باشد.

این در حالی است که کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت، قضایای مربوط به جرایم خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده و برای پیگیری، به نهادهای ذیربط می‌فرستد.

این کمیته به خاطر حمایت بیشتر از آزادی بیان و خبرنگاران، متشکل از نهادهای لوی څارنوالی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌ها، از سوی حکومت در ماه میزان 1395 خورشیدی ایجاد شد. قابل یاد آوری است که رهبری این کمیته بر عهدۀ معاون دوم ریاست جمهوری  است.