22کارکن ریاست اطلاعات و ارتباط عامه برنامۀ آموزشی "اوت‌لوک" را فرا گرفتند

این برنامه از سوی دفتر برنامۀ حمایت از سکتور عدلی افغانستان (JSSP) برای سه روز، از سوم تا ششم سنبلۀ سال روان خورشیدی در ریاست اطلاعات و ارتباط عامه برگزار شد.

هدف از راه اندازی این برنامه، تقویت حکومت‌داری الکترونیکی (برقی)، استفاده درست و مسلکی از انترنت خوانده شد.

دفتر JSSP، همواره برنامه‌های مختلف را به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان لوی څارنوالی در مرکز و ولایات، راه اندازی می‌کنند.