4 تن به عنوان رؤسای جدید در لوی څارنوالی معرفی شدند

این چهار تن بنابر لزوم‌دید رهبری لوی څارنوالی و احکام شماره 990 و 991 ریاست جمهوری کشور که در تاریخ 25 اسد سال روان خورشیدی صادر شده است، به عنوان رؤسای جدید معرفی گردیدند.

بر اساس حکم شماره 990، حامد چرخی لیسانس حقوق، رئیس پیشین کادر پرسونل څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به عنوان رئیس جدید کادر پرسونل نظامی و عبدالوحید لیسانس حقوق، آمر پیشین عمومی څارنوالی تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به عنوان رئیس څارنوالی تحقیق جرایم سنگین فساد اداری عسکری مقرر شدند.

همچنان بر اساس حکم شماره 991 عزيز احمد سرباز لیسانس حقوق، رئیس پیشین څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی، به عنوان رئیس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل و پوهندوی نورالله محسنی ماستر حقوق، مشاور پیشین مقام لوی څارنوالی، به عنوان رئیس څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی گماشته شده اند.

این در حالی است که چندی پیش، 27 تن دیگر‌ نیز به عنوان رؤسای جدید در بخش‌های مختلف لوی څارنوالی در مرکز و ولایات معرفی شده بودند.