هیأت بررسی تذکره‌های تزویری، کارش را آغاز کرد

هیأت بررسی تذکره های تزویری، امروز کارش را آغاز کرد. این مسأله را جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در یک کنفرانس خبری، امروز چهارشنبه 14 سنبله بیان کرد.

این هیأت بر بنیاد حکم شماره 1100 رئیس جمهوری، برای بررسی تذکره‌های تزویری در سال‌های 1396 و 1397 خورشیدی گماشته شده است. این هیأت از سوی نمایندۀ با صلاحیت لوی څارنوالی رهبری می شود.

بر اساس حکم رئیس جمهوری، این هیأت متشکل از نماینده‌های با صلاحیت ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله، ادارۀ احصائیه و معلومات، کمیسیون مستقل انتخابات و ادارۀ مرکزی ثبت و احوال نفوس می‌باشد.

در حکم رئیس جمهوری تأکید شده است که این هیأت باید در 20 روز، ارقام عمومی تذکره‌های تابعیت تزویر شده را مشخص کرده و افراد دخیل در این زمینه را نیز شناسایی کند.

بر بنیاد این حکم، شکایات و ادعاهای اشخاص حکمی و حقیقی در این راستا و چگونگی اجراآت ارگان‌های کشفی و امنیتی در زمینۀ جلوگیری تزویر تذکره‌های تابعیت نیز بررسی خواهد شد. این هیأت مکلف است تا گزارش مفصلی از کارش را به ریاست جمهوری فرستاده و افراد دخیل در زمنیۀ تزویر تذکره‌های تابعیت را نیز به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کند.