سه تن به اتهام غدر به گونۀ علنی محاکمه شدند

این سه تن از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام غدر، امروز ‌چهار شنبه 14 سنبله سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، حسیب­الله فرزند عزیزالله، سید بهاوالدین فرزند سید منورشاه و حمیدالله فرزند عبدالغفور، مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت قضایی این جلسه، این افراد را به اتهام غدر و ضرر رساندن یک صد و پنجاه هزار و 385 دالر امریکایی بر عواید دولت،  مطابق فقرۀ دوم مادۀ 395، 17، 68، 14 و 398 کود جزا، هر یک را به یک سال و یک ماه، به حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

همچنان هیأت قضایی این جلسه، مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی، اسامی محمدابراهیم نمایندۀ وزارت انکشاف شهری، اسدالله بارکزی معاون تصدی تدویر و مراقبت­های مکرویان­ها، محمداسحق معاون فنی تصدی مذکور و وحیدالله شهرانی معین مالی اسبق وزارت مالیه را قابل تعقیب عدلی دانست.

رئیس این جلسۀ قضایی، بر بنیاد فقرۀ ششم مادۀ 212 قانون اجراآت جزایی، در مورد حمیدالله که از جلسۀ علنی کناره­گیری کرده بود، نیز قابل رعایت دانست.