کسانی که پیاده روها را مسدود کنند، جریمه نقدی می شوند

موضوعی که در نشست همآهنگی میان ریاست څارنوالی زون جنوب کابل با اشتراک آمران بخش‌های مختلف این ریاست، آمران حوزه و رؤسای ناحیه‌های اول، دوم، هفتم و هشتم کابل، مطرح شد. این نشست که از سوی څارنپال عزیزاحمد سرباز رئیس څارنوالی زون جنوب کابل رهبری می شد، امروز سه‌شنبه 17 میزان 1397 خورشیدی، برگزار شد.

هدف از راه اندازی این نشست، همآهنگی بیشتر میان څارنوالی، آمران حوزه‌ها و رؤسای این چهار ناحیه، کاهش جرایم در سطح شهر، جلوگیری از اعمار ساختمان‌های خودسر و غیر پلانی، تنظیم کردن دست‌فروشان و پاک‌سازی پیاده رو‌ها به منظور عبور و مرور بهتر شهروندان خوانده شد.

اشتراک کنندگان این نشست فیصله کردند که محضر ناحیه‌ها باید با تأیید حوزه‌های مربوط در مورد اعمار ساختمان‌های غیر پلانی، در مراحل نخست کارساخت آن به څارنوالی فرستاده شود.

بر بنیاد فیصلۀ اشتراک کنندگان این نشست، کسانی که با مسدود کردن پیاده‌روها و جاده‌های عمومی، عبور و مرور شهروندان را با مشکل مواجه می‌سازند، مطابق مواد 908 و 909 کودجزا مکلف به پرداخت پنج الی ده هزار افغانی جریمه نقدی شوند.

اشتراک کنندگان نشست یادشده، به منظور اجراآت بهتر و پیگیری بهتر این موارد، بر تداوم این گونه نشست‌ها تأکید کردند.