هفت تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه­یی به گونۀ علنی محاکمه شدند

هفت تن از کارکنان وزارت امور داخله از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، امروز ‌سه شنبه 17 میزان سال 1397 خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسه قضایی، عبدالرزاق امیری ولد امیرجان رئیس عمومی عملیاتی و سرپرست معینیت محافظت عامه، حمیدالله راحل ولد محمدظاهر رئیس عمومی مالی و تجارتی معینیت محافظت عامه و عطامحمد روکی ولد علی­احمد مدیر پلان اوپراسیون ریاست عمومی عملیاتی وزارت امور داخله، مورد محاکمه قرار گرفتند.

بربنیاد فیصلۀ قضایی این جلسه، آنان بر اساس فقرۀ دوم مادۀ 42 قانون عسکری با رعایت فقرۀ اول مادۀ 58 کودجزا و فقرۀ ششم مادۀ 212 و 209 قانون اجراآت جزایی، هر یک به هشت سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.  

هیأت قضایی این جلسه، شیرمحمد ولد سیدگل، محمدهاشم ولد حفیظ­الله، نورمحمد ولد حیات­محمد و ایمل شینواری ولد محمدایوب را نسبت نبود دلایل الزام از اتهام شراکت در سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، طبق مادۀ پنجم کود­جزا و مادۀ پنجم و 235 قانون اجراآت جزایی، برائت داد.

ریئس این جلسۀ قضایی، هم­چنان اسامی محمدخیبر صدیقی، عبدالغفار باتور و محمدناصر مجددی را قابل تعقیب عدلی دانست.