نشست همآهنگی محاکم، مسؤولان مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال و څارنوالی اختصاصی رسید‌گی به تخلفات اطفال راه اندازی شد

این نشست با حضور مسؤولان بخشهای مختلف څارنوالی و محاکم رسیدگی به تخلفات اطفال، روز شنبه 12 عقرب 1397 خورشیدی در ریاست عمومی څارنوالی رسیده‌گی به تخلفات اطفال راه اندازی شد.

 

اشتراک کننده‌گان این نشست در مورد پیشنهاد و چگونگی تطبیق بدیل‌های حجز، چالش‌ها و نواقص تحقیق، تعقیب و مراحل محاکماتی دوسیه‌ها، بحث و تبادل نظر کردند.

در نظر گرفتن حداقل مجازات برای متخلفان، رهایی به ضمانت اطفال، تعلیم وتربیه محجوزین، تدریس ارشادات اسلامی برای محجوزین، آموزش حرفه‌ها از موضوعات مهم دیگری بود که در این نشست بر آن تأکید شد.

آنان فیصله کردند که به منظور مهیا شدن امکانات بهتر و حل مشکلات در مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال جلسههای همآهنگی میان رهبری لوی څارنوالی و وزارت معارف کشور راه اندازی شود.

مسؤولان رسید‌گی به تخلفات اطفال و مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال در این نشست در مورد نداشتن تذکرۀ تابعیت یا عدم همخوانی چهرۀ ظاهری اطفال با اسناد تابعیت شان و فرستادن بزرگ‌سالانی که سبب بی نظمی در این مرکز می شوند؛ نیز صحبت کرده و تأکید کردند که چنین افراد نباید به مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال فرستاده شوند.