اجراآت ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری در سه سال اخیر

ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد در سال 1395خورشیدی 58 قضیه، در سال 1396خورشیدی 59 قضیه و تا ماه میزان 1397خورشیدی 35 قضیۀ فساد اداری را بررسی کرده است.

بر بنیاد گزارش این ریاست، 314 میلیون و 18 هزار و 649 افغانی و 305 هزار و 900 دالر امریکایی، بابت جرایم نقدی به حساب بانکی دولت واریز شده است.

در این گزارش تصریح شده که این ریاست از گرفتاری‌های، توقیف‌ها و ممنوع‌الخروجی‌هایی که دلایل کافی الزام نداشته نیز جلوگیری کرده است.

بر بنیاد این گزارش، تمام بخش‌های ریاست څارنوالی مبارزه علیه فساد اداری با وسایل و تکنالوژی جدید مجهز شده است تا کارکنان آن بتوانند در خدمت‌گزاری به مردم افغانستان بهتر و سریع‌تر عمل کنند.

نهادینه شدن عدالت، حفظ بی‌طرفی در اجراآت و پیشبرد قضایا و احترام به کرامت انسانی، از موارد دیگری است که در این گزارش از آن یادآوری شده است.

در گزارش این ریاست آمده که به منظور سرعت در اجراآت، در ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری بانک اطلاعاتی ایجاد شده و از این طریق هر قضیه‌یی در کم‌ترین زمان ممکن قابل دسترس است.

بلند رفتن ظرفیت کارکنان، استخدام څارنوالان و ارزیابی مسلکی آنان در هر سه ماه، در نظر گرفتن تساوی جندر در استخدام کارکنان، تعیین وکیل مدافع برای مظنونان و متهمان و فراهم‌سازی فرصت برای متهمان به منظور دفاع از حقوق شان نیز سخن گفته شده است.