لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ابتکار شاروال کابل را بخاطر باز سازی قصر های دارالامان و تاج بیگ اقدام بی سابقه خواند

څارنپووه محمد اسحق "الکو" لوی حارنوال ج.ا.ا آویز انتقالی پول مساعدت کارمندان شعبات مرکزی لویه څارنوالی را طی ملاقاتی که با آقای محمد یونس نو اندیش شاروال کابل داشت تسلیم نمود.
څارنپوه محمد اسحق "الکو" لوی څارنوال ج.ا.ا در حالیکه هیئت رهبری لوی څارنوالی حضور داشتند آویز مبلغ دوصد و بیست ونه هزارویکصد و نود پنج افغانی مساعدت کارمندان شعبات مرکزی لویه څارنوالی بخاطرباز سازی قصر دارالامان و قصر تاج بیک جمع آوری گردیده بود به حساب مربوطه صندوق باز سازی قصر های مورد نظر شامل گردیده است.
آقای څارنپوه محمد اسحق "الکو" حین سپردن آویز به شاروال کابل گفت: که لویه څارنوالی ابتکار شاروال کابل را که منظور باز سازی قصر های تاریخی روی دست گرفته ، به دیده قدر نگریسته و انرا به حیث یک اقدام خوب و بی سابقه می شمارد، پول مذکور را به عنوان برگ سبز تحفه درویش که به خاطر سهم گرفتن کارمندان لویه څارنوالی و هم این که ابتکار شاروالی کابل مورد تائید آن است ، تقدیم می نماید.
اقای الکو همچنان توفیق مزید را در امور مربوط ، به شاروال کابل آرزو نمود.
سپس اقای نو نواندیش شاروال کابل اقدام لویه څارنوالی را به خاطر ارج گذاشتن فراخوان حامد کرزی رئیس جمهور که یک اقدام کاملاً ملی بوده ، تقدیر و از سهم گرفتن کارمندان لویه څارنوالی در امور باز سازی قصر دارالامان و قصر تاج بیگ تشکر نمود.
لازم به تذکر است که جمع آوری پول از جانب شعبات ولایتی لوی څارنوالی به خاطر سهم گرفتن در این پروسه در جریان است و شامل حساب باز سازی خواهند گرفت.