شکایات - لویه څارنوالی

شکایات

اطلاعیه ریاست کنترول و مراقبت اداره عالی لوی څارنوالی

اداره عالی لوی څارنوالی و هیأت رهبری این اداره  همواره در امر مبارزه با فساد اداری تلاش می کند. مسأله ای که بگونۀ پیگیر در شورای عالی لوی څارنوالی  مورد بحث قرار میگیرد. در ساختار اداری لوی څارنوالی، ریاست تحت نام "ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت" نیز وجود دارد. این ریاست  مؤظف است تا بگونه جدی و فوری در امر مبارزه با فساد اداری، اقدام نماید.

گرچند مبارزه با فساد اداری  کار دشوار و زمانگیر است، اما؛ اداره لوی څارنوالی در کُل و ریاست کنترول و مراقبت بصورت ویژه، در مبارزه با این پدیده متعهد می باشد. در همین حال همکاری شهروندان کشور در راستای مبارزه با فساد اداری یک امر حتمی میباشد. ریاست کنترول و مراقبت اداره عالی لوی څارنوالی خواهان همکاری تمام شهروندان افغانستان برای از میان برداشتن فساد اداری در اداره های دولتی می باشد.

هموطنان ما در صورت مواجه شدن با تعلل، کار شکنی، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای، تاخیر در اجراآت قانونی، رشوه ستانی یا هرعمل دیگر که سبب آزار و اذیت شان از سوی کارکنان دولتی، مشمول اداره لوی څارنوالی در مرکز و ولایات گردد، می تواند بگونۀ مستقیم از طریق شماره ها و ایمیل آدرس زیر، این ریاست را در جریان بگذارند. ریاست کنترول و مراقبت، این شکایات را جدی پنداشته و در زود ترین فرصت ممکن به آن رسیدگی خواهد کرد.

 

قابل یادآوری است که هویت اطلاع دهنده محفوظ میباشد.

شماره های تماس:0744475717 - 0744037363 

شماره دیجیتل: 0202521719

آدرس برقی:  ago.control@ago.gov.af