ریاست څارنوالی استیناف ولایت خوست

  سنگ بنای تعمیر څارنوالی استیناف ولایت خوست گذاشته شد

برنامه یی که به همین منظور در ولایت خوست راه اندازی شده بود، وحیدالدین ارغون  معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، حکم خان حبیبی والی ، رحیم الله رامح رییس څارنوالی استیناف، وکلای مردم در شورای ولایتی و دیگر مقامات این ولایت نیز حضور داشتند.

 څارنوالی استیناف ولایت خوست با ارزش 34 میلیون افغانی در سه منزل که دارای 20 اتاق است، به گونۀ پخته و اساسی با تمام امکانات اعمار می شود. قرار است کار ساخت این ساختمان در مدت 18 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در این مراسم گفت: " لوی څارنوالی با هرقضیه به گونۀ جدی و قانونی برخورد خواهد کرد و کسانی که دست به فساد میزنند، باز پرس قانونی خواهند شد."

معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری افزود که به خاطر تأمین عدالت و حاکمیت قانون، نه تنها در مرکز؛ بلکه در رهبری څارنوالی های استیناف ولایت ها نیز تغییراتی به میان آمده است.

به گفتۀ آقای ارغون، رهبری لوی څارنوالی در نظر دارد تا در سطوح پایین څارنوالی های ولایت ها نیز تغییراتی ایجاد کرده و څارنوالان را بر اساس ظرفیت، توانایی و تعهد مسلکی استخدام کند.

 وی تصریح کرد که 25 تن څارنوالان آغشته به فساد، به خاطر تحقیق به څارنوالی های مربوطۀ شان معرفی شده اند. همچنان برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی که متهم به فساد بوند؛ نیز مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و پروندۀ برخی از آنان به محکمه فرستاده شده است.

 آقای ارغون به مردم این ولایت اطمینان داد که لوی څارنوالی به خاطر تأمین عدالت اجتماعی از هیچ تلاشی دریغ نکرده و به منظور تحقق این هدف، بر ضد هر عمل غیر قانونی برخورد قانونی می کند.

در همین حال حکم خان حبیبی والی ولایت خوست از اجراآت څارنوالی استیناف این ولایت به نیکی یاد کرد و گفت: " څارنوالی ولایت خوست در مورد عاملان سه قضیۀ اخیر آدم ربایی در این ولایت، خواهان اشد مجازات شده است."

وی به همین منظور از محاکم خواست که اگر موانع قانونی وجود نداشته باشد، باید عاملان آدم ربایی در محضر عام محاکمه شوند.

به باور آقای حبیبی با محاکمه شدن مجرمان در محضر عام از یک سو رضایت و اعتماد مردم  نسبت به دستگاه عدلی و قضایی بالا می رود و از سوی دیگر عبرت برای دیگر مجرمان خواهد شد.

از سوی دیگر رحیم الله رامح رییس څارنوالی استیناف این ولایت با ابراز تشکر از رهبری لوی څارنوالی گفت: " در ساختمان جدید این اداره بر علاوه څارنوالی استیناف، څارنوالی نظامی و څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی نیز کار خواهند کرد."

آقای رامح تغییرات اخیر در لوی څارنوالی را مژدۀ پیشرفت در این اداره خواند و برای مردم این ولایت اطمینان داد که در موجودیت وی حق هیچ کسی پا مال نخواهد شد.

منشی نور شاه نورانی عضو شورای ولایتی این ولایت نیز از اعمار ساختمان جدید څارنوالی ابراز خوشی کرد. وی افزود که با تکمیل شدن این تعمیر سهولت ها و زمینۀ و محیط کاری بهتر برای کارکنان این اداره مساعد می شود.