ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان

څارونکی محمد ولی هاشمی

محمد ولی هاشمی (به انگلیسی Mohammad WaliHashami) رئیس څارنوالی استیناف لغمان لوی څارنوالی افغانستان.

پیشینه

څارونکی محمد ولی هاشمی فرزند محمد هاشم در سال ۱۳۴۶ در ولایت ننګرهار متولد و مسکونیت اصلی ولایت لغمان

تحصیلات

در سن هفت سالګی شامل مکتب و دوره اتبدایه را در مکتب اتبدایه عبدالوکیل و صنف ۹ نهم  دهم را در لیسه ننګرهار بعداً صنف ۱۱ و ۱۲ را در لیسه خواجه عبدالله انصاری شهر کابل به پایان رسانیده، تحصیلات عالی خویش را در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در ۱۳۸۷ به اکمال رسانیده و از رشته اداری و دیپلوماسی به درجه اعلی فارغ و دیپلوم خویش را اخذ نموده

وظایف

محمد ولی هاشمی

·         اکنون رئیس څارنوالی استیناف لغمان

·         رئیس څارنوالی استیناف ننگرهار

·         څارنوال امنیت عامه څارنوالی استیناف زون غرب ولایت کابل

کنفراس ها

·         کنفرانس سرتاسری څارنوالان اشتراک نموده ام

سفرها

 سفر های رسمی وظیفه نکرده ام 


۳۲ تن زندانی در زندان ولایت لغمان از مزایای عفو و تخفیف مستفید شدند