ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ

جلسه هماهنگی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت بلخ مبنی بر ثبت قضایا در سیستم دیتابیس

این جلسه با اشتراک نور هادی هادی رییس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، فوزیه حمیدی آمرۀ څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن، مسوول دیتابیس څارنوالی خشونت علیه زن و برخی از څارنوالان ولسوالی ها در تالار کنفرانس ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ در تاریخ ۲۸ اسد سال روان برگزار شد.

نور هادی هادی رییس څارنوالی استیناف ولایت بلخ پیرامون مزایای سیستم دیتابیس انلاین  و ثبت قضایا در این سیستم صحبت کرد.

وی به څارنوالان ولسوالی ها هدایت داد تا ازچگونگی اجراآت شان در زمینه قضایایی خشونت علیه زن به څارنوالی اختصاصی آن به موقع گزارش دهند.

 فوزیه حمیدی آمر څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن در این ولایت در رابطه به مزایای سیستم دیتابیس گفت:"

اگر نتایج اجراآت آن عده قضایای خشونت علیه زن که در سطح ولسوالی ها به آن رسیدگی می شود، به موقع به این څارنوالی ارسال گردد، این څارنوالی می تواند نتایج به دست آمده را درج بانک معلوماتی (دیتابیس) نماید."

وی همچنان افزود که سیستم دیتابیس ارتباط و هماهنگی را میان څارنوالی منع خشونت علیه زن و څارنوالی های ولسوالی ها بیشتر میسازد.

اشتراک کنندگان این جلسه همچنان در مورد یک تعداد مصووبات ستره محکمه در رابطه به چگونگی اجراآت قضایای خشونت علیه زن در سطح څارنوالی های ولسوالی ها نیز بحث و تبادل نظر کردند.