ریاست څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار

60 تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

این زندانیان با حضور خالد احمد اوريا ریيس څارنوالي استيناف، عبدالولي قاضي زاده ریيس عمومي محاكم استيناف، اصغر خان ریيس څارنوالي عسكري ولایت ننگرهار، صبرينا حميدي ریيس كميسيون مستقل حقوق بشر در زون شرق كشور، انيسه عمراني ريس امور زنان، عبدالولي حصارك مدير عمومي محبس این ولایت و اعضاي كميسيون تطبيق فرامين عفو و تخفيف، روز یک شنبه 23 میزان سال روان خورشیدی، از بند آزاد شدند.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت "بیست و هشتم اسد" روز استرداد استقلال کشور مبنی بر عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان صادر شده بود، از زندان آزاد شدند.

همچنان در اثر تطبیق فرمان یاد شده در حبس 11 تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد. پس از تطبیق فرمان رؤسای یاد شده، با زندانیان دیدار کرده، به شکایات و خواست های آنان گوش دادند. در این دیدار، مسوولان زندان ولایت ننگرهار وعده سپردند که به خواست ها و شکایات قانونی زندانیان، به اسرع وقت رسیدگی خواهند کرد.


رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از زندان زنان این ولایت دیدار کرد

این دیدار با حضور خالد احمد اوریا ریییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، څارنوال های جزای عمومی، تنفیذ احکام و نظارت بر محلات سلب آزادی، څارنوال امنیت عامۀ ابتداییه، برخی از دیگر از کارکان این ریاست و مدیر عمومی محبس این ولایت، روز چهار شنبه 19 میزان سال روان خورشیدی انجام شد.

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار در جریان بازدید از زندان زنان این ولایت در مورد وضعیت زندگی معیشی و برخورد مسوولان زندان با بانوان زندانی صحبت کرد.

آقای اوریا پس از شنیدن حرف های زندانیان به څارنوالان و مسوولان محبس هدایت داد تا در برخورد با بانوان زندانی محتاط باشند و در مورد وضعیت زندگی معیشتی آنان و اطفال شان نیز توجه بیشتری کنند.

وی پس از دیدار از زندان زنان این ولایت، به زندان مردان رفته و با زندانیان این بخش نیز در مورد مشکلات شان صحبت و تباد نظر کرد.

رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، به خاطر رسیدگی به موقع به مشکلات زندانیان و بهبود روند زندگی معیشتی آنان نیز به مسوولان زندان هدایت داد.


ريس څارنوالي استيناف ولايت ننگرهار با بزرگان ولسوالی بهسود این ولایت دیدار کرد

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار روز شنبه 15 سنبلۀ سال روان خورشیدی در دفتر کارش با بزرگان و متنفذان ولسوالی بهسود این ولایت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بزرگان این ولسوالی از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، اعتبار و اعتماد مردم به این اداره را ابراز رضایت کرده گفتند که به گونۀ همه جانبه با این ریاست همکار خواهند بود.

در همین حال رییس څارنوالی ولایت ننگرهار به آنان وعده سپرد که در راستای تطبیق قانون، تأمین عدالت و گرفتاری مجرمان به گونۀ جدی عمل خواهد کرد.


کارکنان جدید څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار معرفی شدند

محفلی که به همین منظور با حضور خالد احمد اوریا رییس څارنوالی و عبدالولی قاضی زاده رییس عمومی محاکم استیناف و دیگر کارکنان بخش عدلی و قضایی ولایت ننگرهار در تالار ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، روز دو شنبه 17 میزان برگزار شد.

در این محفل څارنوالان څارنوالی های ابتداییه، څارنوالان تحقیق و څارنوالان تعقیبی مرکز و 21 ولسوالی ولایت ننگرهار به گونۀ رسمی معرفی شدند.

این کارکنان بر اساس تعیینات سال روان خورشیدی و منظوری رهبری لوی څارنوالی در وظایف جدید شان آغاز به کار کردند.


رییس څارنوالی ولایت ننگرهار از مرکز اصلاح اطفال دیدن کرد

در این دیدار خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار را څارنولان څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال همراهی میکردند.

هدف از این دیدار که روز چهار شنبه 12 میزان سال روان خورشیدی انجام شد، بررسی وضعیت امور معیشتی و رسیدگی به مشکلات اطفال تحت حجز خوانده شد.

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار بعد از بازدید و بررسی مشکلات اطفال تحت حجز در این مرکز به څارنوالان هدایت داد به شکایت های محجوزان به اسرع وقت رسیدگی قانونی کنند.


جلسه هماهنکی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت ننگرهار در مورد بانک معلوماتی (دیتابیس)

این جلسه با اشتراک خالد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار, عبدالواحد حکیمی آمر څارنوالی منع خشونت علیه زن, کارکنان اداری این څارنوالی و برخی از څارنوالان ولسوالی ها در تالار کنفرانس څارنوالی ولایت ننگرهار در تاریخ 28 سنبله سال روان برگزار شد.

در این جلسه روی فواید و ظرفیت سیستم معلوماتی انلاین گفتگو صورت گرفت.
خالد اوریا رییس څارنوالی استنیاف ولایت ننگرهار از کارکرد بانک معلوماتی به افراد جلسه یاد اوری کرده گفت:" این سیستم روند اطلاع رسانی و حفظ قضایا را بهتر میسازد."وی به څارنوالان ولسوالی ها هدایت داد تا اجراآت قضایای خشونت را به اسرع وقت به آمریت مرکزی څارنوالی منع خشونت علیه زن ولایت ننگرهار ارسال نماید. این معلومات درج بانک معلوماتی گردیده و در آینده اداره قادر به گزارش دهی دقیق از قضایای خشونت خواهد بود.
شفافیت قضایا، پاسخ دهی به وقت، ارایه آمار دقیق از قضایای خشونت و حفاظت از قضایا ثبت شده در سیستم معلوماتی از موضوعاتی دیگری بود که در این جلسه بر آن تأکید شد.

19 تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

در برنامه یی که به همین منظور روز چهار شنبه 29 سنبلۀ سال روان خورشیدی برگزار شده بود، خالد احمد اوریا رییس څارنوالی ولایت ننگرهار، مسوولان محبس و برخی کارکنان دیگر ارگان های عدلی و امنیتی و دفاعی کشور مستقر در این ولایت نیز حضور داشتند.

این زندانیان بر اساس فرامین جداگانۀ عفو و تخفیف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت روز های خاص صادر شده اند، از بند آزاد شدند.

بر اساس فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان که در تاریخ هشتم ثور سال روان، به مناسبت پیروزی مجاهدین صادر شده بود، چهار زندانی آزاد شدند و در مدت حبس 14 تن دیگر آنان تخفیف به عمل آمد.

همچنان بر اساس فرمان شماره 82 ریاست جمهوری کشور مبنی بر عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان تاریخ 13 سرطان سال روان که به مناسبت حلول عیدی سعید فطر صادر شده است، 10 زندانی از زندان رها شدند و یک تن دیگر نیز مستحق تخیف شد.

در همین حال بر اساس فرمان شماره 82 ریاست جمهوری سال جاری خورشیدی در مورد محبوسان و محجوزانی که میعاد حبس شان از پنج سال کمتر است، پس از منظوری څارنپوه محمد فریدی حمیدی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ دوم میزان سال روان، پنج تن زندانی از زندان آزاد شدند و در مدت حبس پنج تن دیگر، تخفیف به عمل آمد.


مرکز آموزش حقوقی در پوهنتون ولایت ننگرهار افتتاح شد

در برنامۀ یی که به همین منظور در پوهنتون ننگرهار، روز شنبه اول میزان سال روان خورشیدی برگزار شده بود، خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، ببرک میاخیل رییس پوهنتون، برخی از استادان و محصلان این پوهنتون و نمایندۀ (UNDP)، حضور داشتند.

مرکز آموزش حقوقی در پوهنتون این ولایت به همکاری مالی سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (َUNDP)  به منظور آموزش مسلکی حقوقی محصلان سال چهارم پوهنځی های حقوق و شرعیات این ولایت، ایجاد شده است.

قابل یاد آوری است که این مرکز از سوی انجمن مستقل وکلای مدافع زون شرق، به پیش برده می شود.

از سوی دیگر رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار با رییس پوهنتون این ولایت، بر سر بلند بردن ظرفیت های مسلکی و فراهم ساختن زمینۀ آموزش برای محصلان پوهنځی های حقوق و شرعیات در ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، نیز صحبت کردند. 


جلسۀ مشترک هماهنگی میان نهاد های عدلی- قضایی و کشفی-امنیتی و لایت ننگرهار برگزار شد

این جلسه با حضور محمدگلاب منگل والی ولایت ننگرهار، خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی زاده رییس محاکم استیناف، عبدالرحمن رحیمی قومندان امنیه، صبورخان  رییس امنیت ملی، انجنیر حکیم  الدین شاروال و څارنوالان ابتداییه ولسوالی های این ولایت روز شنبه 25 سنبله سال روان خورشیدی در تالار کنفرانس های ولایت ننگرهار راه اندازی شد.  

در این نشست روی هماهنگی و تقویت همکاری میان نهاد های عدلی-قضایی و کشفی-امنیتی صحبت شد.

اشتراک کنندگان این جلسه بر تطبیق یک سان قانون، تأمین عدالت، امنیت څارنوالان و قضات در مرکز و ولسوالی های این ولایت و دیگر اداره ها تأکید کردند.

کشف به موقع جرم، تعقیب مجرمان از سوی پولیس، ایجاد سهولت در روند فعالیت محاکم در ولسوالی های این ولایت، عرضۀ خدمات یک سان به شهروندان موضوعات دیگری بود که در این نشست بر آن تأکید شد.

اشخاص حاضر در این نشست روی موارد خشونت علیه زنان، نگرانی از دخیل بودن اطفال در قضایای جرمی، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین ها و مبارزه جدی با فساد اداری صحبت کردند.

در همین حال مسوولان کشفی و امنیتی این ولایت بر استقلالیت څارنوالی و محاکم تأکید کرده گفتند که با نهاد های عدلی و قضایی به گونۀ همه جانبه همکاری خواهند کرد.

آنان تأکید کردند که به هیچ کسی اجازۀ مداخله در روند اجراآت مسلکی نهاد های عدلی و قضایی را نخواهند داد.