ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیا

زندگی نامه مختصر الحاج څارنمل سیدعنبر "پاچا" رییس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا

 الحاج څارنمل سیدعنبر" پاچا "

 سیدعنبر" پاچا " (به انگلیسي Said Anber Pacha ) رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا

پیشینه

 الحاج څارنمل سید عنبر " پاچا " هاشمي سادات ولد سیدجلال بتاریخ (۱۳۳۵)ه ش در یک خانواده متدین و روحانی در قریه نوړه ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان تولد گردیده است.

تحصیلات

 تعلیمات ابتدایی را در مکتب دهاتی دولت شاه و  مکتب ابتدائیه شمسه خیل ولسوالی علیشنگ تکمیل نموده و تعلیمات ثانوی را در مدرسه عالی امام ابوحنیفه (رح) واقع ولسوالی بگرامی ولایت کابل درسال (۱۳۵۴)ه ش به پایان رسانده بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال (۱۳۵۵)ه ش شامل پوهنځی شرعیات پوهنتون کابـــــل گردیــــد و تحصــــیلات عالــــی خویش را در سال (۱۳۵۸)ه ش تکمیل نموده است.

وظایف

الحاج څارنمل سید عنبر " پاچا "

 بعداز فتح  و پیروزی مجاهدین افغان و ازادی مکمل افغانستان درسال (۱۳۷۱)ه ش بنا بر پیشنهاد شورای مجاهدین لغمان بصفت څارنوال ابتدایه شهری مرکز څارنوالی مرافعه ولایت لغمان تقرر حاصل کرد به آمدن رژیم طالبان الی اخیر سال (۱۳۷۵) ه ش داخل خدمت بوده بنا بر مشکلات آنوقت وظیفه را ترک و الی سال (۱۳۸۰) مهاجر بود. پس از سقوط رژیم طالبان در اخیر سال (۱۳۸۰)ه ش نظر به تقاضا و پیشنهاد مکرر شورای عالی مجاهدین لغمان طی حکم مقام ریاست دولت موقت اسلامي افغانستان بحیث رئیس څارنوالی مرافعه ولایت لغمان مقرر شد.

 از آن تاریخ الی (۱۳۹۵/۹/۱۱)ه ش بصفت رئیس څارنوالی استیناف ولایت لغمان در خدمت مردم متدین و مجاهد پرور ولایت لغمان مصروف خدمت بوده است.

در این اواخر بنا بر لزوم دید و پیشنهاد مقام عالی محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان طی حکم شماره (۱۳۹۵.۱۰.۳۰/۳۶۲۶)ریاست جمهوری اسلامي افغانستان از ولایت لغمان تبدیل و بحیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا در   بست اول ایفای وظیفه میکند.

کنفراس ها

در چهار کنفرانس سالانه سرتاسری څارنوالان کشور و همچنان در کنفرانس عدالت ، حکومتداری خوب وانکشاف پایدار هم اشتراک نموده است.

سفرها

آقای څارنمل سیدعنبر پاچا به کشورهای سعودی عربستان و پاکستان سفرهای متعددی داشته است .