ریاست څارنوالی استیناف ولایت سمنگان

احمد رامین اندیشور

احمد رامین اندیشور ( به انگلیسی:Ahmad Ramin Andishwar ) رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان.

پیشینه

احمد رامین اندیشور فرزند حاجی غلام حسن ولدیت  حاجی غلام حسین متولد سال 1357 خورشیدی، شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان.

تحصیلات

در سال 1374 خورشیدی از لیسه عالی کوکچه ، شهر فیض آباد ولایت بدخشان فارغ التحصیل گردیده .

ودرسال 1380خورشیدی شامل فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل گردیده و بعد از سپری نمودن مدت چهار سال تحصیل در سال 1384 از فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردیده است.

وظایف

احمد رامین اندیشور

1.                 اکنون رئیس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان.

2.                 از سال 1385 الی 1390خورشیدی کارشناس حقوقی بررسی دوسیه های جزائی وزارت امور زنان،برعلاوه وظایف فوق عضوکمیته تسوید فرامین عفووتخفیف مقام ریاست ج-ا-ا درریاست تقنین وزارت عدلیه ونیزعضوکمیته پیش نویس مقرره مراکزحمایوی زنان به نمایندگی ازوزارت امورزنان.

3.                 از سال 1390 الی اواخر سال 1395 وکیل مدافع و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ، بر علاوه وکیل مدافع مدت سه سال پروگرام آفسر بخش حقوقی موسسه W.A.W  و نیز مدت یک سال  مشاور ارشد حقوقی شبکه زنان افغانستانA.W.N))

4.                 ازاواسط سال 1394 الی سال 1395 علاوه ازانجام وظایف فوق الذکرعضوکمیته پیش نویس کود جزا، رهنمود تطبیقی، برای قانون اجراآت جزائی وقانون حل منازعات مدنی ،ایجاد شوراهای اصلاحی وسایر اسناد تقنینی مربوط به زنان و اطفال به نمایندگی ازشبکه زنان افغان(A.W.N)

 

کنفرانس ها

1.                 اشتراک در برنامه تحت عنوان خشونت علیه زن در سیاست ، کشور نیپال

2.                 اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان قاچاق زنان و کودکان ( سازمان سارک ) شهر دهلی کشور هندوستان.

3.                 اشتراک در برنامه بانک معلوماتی کشورهای عضو سارک( پیمان همکاری هشت کشور جنوب آسیا )  وکشور نیپال.

4.                 سیر مطالعاتی وبازدید از محابس وخانه های امن کشور مالداوی، اروپای شرقی به همرا رهبری وزارت امور زنان ومقامات ارشد وزارت امور داخله به دعوت سازمان بین المللی مهاجرت ( I.O.M )

5.                 در سال 1386 اشتراک در برنامه آموزشی شش ماهه ارتقای ظرفیت کاری مامورین دولت

6.                 ( مدیریت، اداره ، آموزش کمپیوتر وزبان انگلیسی) کمیسیون مستقل اصلاحت اداری وخدمات ملکی ، کابل.

7.                 در سال 1387 اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان نیاز سنجی ( ارتباطات  و مفاهمه ) در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ( ریاست تربیه وانکشاف خدمات ملکی ) کابل.

8.                 در سال 1389 اشتراک در کارگاه آموزشی تحت عنوان قانون محابس وتوقیف خانه ها وشرایط نگهداری زندانیان بویژه زنان وکودکان.

9.                 در سال 1390 اشتراک در چندین کارگاه های آموزشی پیرامون تطبیق بهتر قوانین و احقاق حقوق زنان.

10.            در سال 1391 اشتراک در کارگاه مرکز آموزشی حقوقی ، پوهنتون کابل ، تحت عنوان  اساسات محاکمه عادلانه ، بدیل حبس وقانون وکالت دفاع.

11.            در سال 1392 اشتراک در چندین کارگاه های آموزشی مختلف تحت عناوین قاچاق انسان وراه های مبارزه باآن (موسسه بین المللی هاجر)

12.            درسال 1393 اشتراک درکارگاه آموزشی تحت عنوان حقوق زن ازدید گاه اسلام،ازطرف شبکه زنان افغان،درهوتل ستاره کابل .

13.            اشتراک درسومین گردهمای سالانه رهبری څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زن اداره عالی لوی څارنوالی ج-ا-ا درهوتل ستاره کابل

سفرها:

آقای اندیشوربه کشورهای ترکیه،هندوستان،مالداوی و کشورنیپال سفرهای رسمی داشته است.

اینک سوانح محترم احمد رامین اندیشورریس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان مطابق فارمت ارسالی مقام عالی لوڅارنوالی ج-ا-ا ترتیب گردید صحت است.