معاونیت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان

بازدید سرپرست معاونیت لوی څارنوالی در امورمبارزه باخشونت علیه زنان، رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر از توقیف خانه و زندان زنان درولایت کابل

هیأتی تحت ریاست څارنیار سینا آشنامنصور رییس عمومی څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و سرپرست این معاونیت، محمد داود افضلی رییس عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال، څارنمل شازیه عباسی رییس څارنوالی ابتدائیه مبارزه با خشونت علیه زنان و برخی از څارنوالان روز شنبه 22 میزان سال روان خورشیدی از زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل دیدار کردند.

در این دیدار با سرپرست زندان زنان بحث و تبادل نظر شد که وی در رابطه به زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل معلومات داد. بر بنیاد گفته های وی 199 تن از زنان در دو بلاک در حبس وتوقیف به سر می برند که از این میان، 94 تن زندانی در بلاک محبوسان و 105 تن دیگر آنان در بلاک توقیفی، نگهداری میشوند. 

این هیأت با مسوولان زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل روی چالش های فرا راه مسوولان این زندان نیز بحث و تبادل نظر کردند. 

سرپرست زندان زنان در کابل نبود تعمیر مجهز و اتاق های جداگانه (کوته قلفی) برای نگهداری زندانیان را خطر ناک و از مشکلات عمدۀ فرا راه مسوولان این زندان عنوان کرد. 

در این دیدار در مورد عدم توصل به موقع فیصله های محاکم  نیز بحث شد. همچنان رعایت قوانین، مقررات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری، ‌امور معیشتی و تربیه یی، زندانیان نیز بررسی گردید.

از سوی دیگر مشکلات محبوسان و متهمان به گونۀ جدا گانه شنیده شده و در رابطه به آن، برای مسوولان این زندان هدایت داده شد. اعضای این هیأت یاد آور شدند که پیشنهاد ها و مشکلات این زندانیان باید به مسوولان ذیربط دیگر نیز رسانیده شود. جلسه هماهنگی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت کابل در مورد سیستم بانک معلوماتی (دیتابیس)

این جلسه با اشتراک رییس عمومی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن، رییس تحقیق این څارنوالی، رؤسای څارنوالی های ابتداییه،استیناف و تمیز، مدیر اجراییه و سایر کارکنان اداری در ریاست څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت کابل در تاریخ ۲۸ سنبله سال روان برگزار شد.

در جلسه پیرامون تغییرات جدید در بانک معلوماتی آنلاین څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس عمومی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن در این رابطه گفت:" تغییرات جدید در بانک معلوماتی اداره را قادر میسازد تا از کارکرد څارنوالان منع خشونت علیه زن نظارت بهتر نموده و گزارش های موثق را به موقع به اداره های ذیربط ارائه نماید."

وی همچنان افزود که بانک معلوماتی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن باعث شفافیت و پاسخگویی هر چه بیشتر این نهاد میگردد.

قابل یاد آوری است که در بانک معلوماتی آنلاین څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن به بیش از 9661 قضایای خشونت علیه زن از 23 ولایت کشور ثبت گردیده است.همچنان این سیستم نه تنها یک سیستم معلوماتی و گزارش دهی قابل اعتماد اداره لوی څارنوالی میباشد؛ بلکه یک سیستم قابل اعتماد نهاد های بین المللی و اداره های ذیربط به قضایای خشونت نیز میباشد.