معاونیت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان

معلومات به زودی درج خواهد شد!