ریاست څارنوالی ابتداییه منع خشونت علیه زنان

معلومات به زودی درج خواهد شد!