معاون لوی څارنوال در امور عسکری

زندگينامه څارنپوه دگر جنرال عبدالفـتاح "عزيزی" مرستيال لوي څارنوالی  در امور عسکری

عبدالفتاح "عزیزی" در ماه جوزای سال ۱۳۴۵ در قریه چینکی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان متولد شد. تعلیمات ابتدایی را در ولایت پروان به پایان رساند. سپس مشمول لیسۀ خیرخانه شد، و از آنجا در 1362 فارغ شد. در سال 1363 به حیث کارکن څارنوال اختصاصی استخدام شد و تا سال ۱۳۶۵ در بخش های اداری څارنوالی اجرای وظیفه کرد. در سال ۱۳۶۵ شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی (بخش شبانه) شده و همزمان به حیث څارنوال تعقیب قضایی و څارنوال اختصاصی وقت استخدام شد. در سال 1369 از پوهنځی حقوق فارغ شد و به عنوان آمر عمومی نظارت برکشف و تحقیق تعیین گردید و تا سقوط کابل توسط رژیم طالبان وظیفه اجرا نمود. باسقوط کابل به صفحات شمال رفته در صف مقاومت به حیث مدیریت عمومی تحقیق کمیته اطلاعات، رئیس تحقیق لویه څارنوالی وظیفه اجرا نمود. باسقوط گروه طالبان به کابل برگشت و به عنوان معاون ریاست تحقیق ریاست عمومی امنیت ملی مشمول وظیفه شد. سپس بنابر پیشنهاد مقام لویه څارنوالی و منظوری حکم ریاست محترم حکومت انتقالی به حیث رئیس عمومی څارنوالی امنیت ملی در بست دگرجنرال مقرر و تا سال 1387 وظیفه اجرا کرد. پس از آن بنابر پیشنهاد لویه څارنوالی و منظوری مقام ریاست جمهوری به حیث معاون لویه څارنوالی در امور نظامی مقرر شد، و تااکنون در همین بست انجام وظیفه می نماید. وی در سال 1383 به رتبۀ بریدجنرال و در سال ۱۳۸۳ به رتبه تورن جنرال و در سال ۱۳۸۵ به رتبه دگرجنرال ترفیع نمود. در جریان وظیفه به مکافات های نقدی، مدال ها، رتبه فوق العاده تقدیر شده و به درجه کادری څارنپوه نایل شده است. ضمناً طی سالهای 1394 و 1395 دوره ماستری را در بخش جزا و جرم شناسی در دانشگاه کاتب فرا گرفته است. سفرهای کاری او به صورت کُل اشتراک در کنفرانس ها به ممالک امریکا،  چین، هندوستان، ایران، ایتالیا، فنلند آلمان انجام شده است. متاهل بوده و دارای پنج فرزند میباشد.

مدیریت عمومی تحریرات نظامی ، ریاست پلان و تحلیل احصاییه جرایم نظامی ، ریاست څارنوالی نظارت عمومی برتطبیق قوانین نظامی ، ریاست څارنوالی نظارت برارگارنهای کشف و تحقیق نظامی ، ریاست څارنوالی تنفیذ احکام نظامی برمحلات سلب آزادی، نظامی ریاست تحقیق جرایم نظامی ، ریاست څارنوالی ستره محکمه نظامی، ریاست کادر وپرسونل، ریاست څارنوالی ابتداییه ولایت کابل، ریاست څارنوالی ابتداییه وزارت امورداخله، ریاست څارنوالی نظامی مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، ریاست عمومی څارنوالی استیناف نظامی، ریاست څارنوالی های ابتداییه نظامی ۳۴ ولایت، ریاست های څارنوالی استیناف های ۶ زون و آمریت مالی و اداری از بخش های است، که زیرنظر آقای عـــزیزی در لویـــه څارنوالی کـــــارمیــکـــند.