ریاست منابع بشری

برنامه  آموزشی مهارت های استفاده از انترنت در تاریخ 18 اسد سال روان  پایان یافت

برنامه آموزشی مهارت های استفاده از انترنت در تاریخ 18 اسد سال روان پایان یافت این برنامه که برای پنج روز ادامه داشت از سوی ریاست منابع بشری با همکاری پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) راه اندازی شده بود. 20 تن از کارکنان اداری مشمول زن و مرد در این برنامه اشتراک کرده بودند.

ارتقاء ظرفیت کارکنان از مسوولیت های ریاست منابع بشری می باشد. این ریاست همواره پس از نیاز سنجی آموزشی برنامه های آموزشی را برگزار می کند.