ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی

دفتر کاری څارنوالی امنیت ملی به بهره برداری سپرده شد

۱۸ دفتر کاری څارنوالی امنیت ملی که کار ساخت و ساز آن به تاریخ ۲۶ میزان سال روان خورشیدی به کمک مالی سفارت بریتانیا به پایان رسیده بود، به بهره برداری سپرده شد. ساخت این دفاتر در حدود ۳۰۰ هزار دالر امریکایی  هزینه برداشته است.

در افتتاح این دفاتر وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، شمس الله احمدزی رییس څارنوالی امنیت ملی، نماینده سفارت بریتانیا و برخی از رؤسای دیگر نیز اشتراک کرده بودند.

در این برنامه ، وحیدالدین ارغون با تشکر از حمایت مالی کشور بریتانیا در تأسیس این دفاتر یادآور شد که لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد اداری اراده قاطع دارد و برای از بین بردن این پدیده شوم مبارزه جدی را آغاز نموده است.

نامبرده اضافه کرد که در تشکیل این اداره به افزایش شمار کارکنان زن نیز توجه جدی صورت گرفته است.

از سوی دیگر شمس الله احمدزی رییس څارنوالی امنیت ملی از تأسیس دفاتر کاری یاد شده اظهار خرسندی کرده افزود:"این دفاتر می تواند در تنظیم کارها، څارنوالان این اداره را کمک کند."

در همین حال نماینده سفارت بریتانیا از همکاری های بیشتر با این اداره خبر داد و تأکید کرد که در این زمینه کمک های بیشتر خواهد کرد.