ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی

معلومات بزودی درج خواهد شد!