ریاست څارنوالی زون جنوب

رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، معرفی شد

نجیب الله عزیزی به عنوان رییس څارنوالی استیناف زون جنوب کابل از سوی وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری معرفی شد.

این برنامه که روز دو شنبه 12 سنبله راه اندازی شده بود، عبدالمعروف ذاکر رییس پیشین این څارنوالی و دیگر کارکنان این ریاست نیز حضور داشتند.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری گفت که تغییر و تبدیل در لوی څارنوالی به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی، ظرفیت و تقوا انجام می شود.

به باور آقای ارغون، لوی څارنوالی به عنوان بخشی از دستگاه عدلی و قضایی، نقش مهمی در تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کشور بازی می کند که څارنوالان در خط نخست این مبارزه قرار دارند.

وی افزود که برخورد څارنوالان با مراجعین و متهمان نیز باید تغییر کند و کرامت انسانی متهمان به صورت جدی در نظر گرفته شود.

همچنان ترس مردم از لوی څارنوالی به عنوان یک نهاد تطبیق و تحمیل کنندۀ مجازات برداشته شده و این اداره به حیث یک نهاد تأمین کنندۀ عدالت میان شهروندان کشور جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

معاون مالی و اداری لوی څارنوال باور دار که انجام کار ها به شکل قانونی می توان اعتماد مردم نسبت به لوی څارنوالی را افزایش دهد.

وی از هماهنگی میان دستگاه های عدلی و قضایی کشور نیز صحبت کرده افزود: "دست‌رسی به عدالت به گونۀ اساسی زمانی ممکن است که هماهنگی قوی میان دستگاه عدلی و قضایی کشور وجود داشته باشد."

انگیزه یابی جرایم دیگر موضوع مهمی بود که آقای ارغون به آن اشاره کرد. به باور وی، به جای تأکید بر مجازات، باید جرایم ریشه یابی شود.

وی ادامه داد که مشخص شدن عوامل جرایم در نقاط مختلف کشور در ساختن پالیسی دراز مدت لوی څارنوالی نیز مؤثر خواهد بود.

نجیب الله عزیزی رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، خواهان همکاری جدی کارکنان این ریاست شد.

وی از تصامیم رهبری لوی څارنوالی به خاطر تغییر و تبدیل افراد در بست های مختلف ابراز خوشی کرد و افزود که تغییر و تبدیل  در هر اداره یک اصل است. او تصریح کرد که اجراآت غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد.

نامبرده افزود: "باید مبارزه با فساد اداری را یک مسوولیت و جمعی و فردی فکر کرده و آن را جدی بگیریم."

به باور آقای عزیزی در اجرای کار ابزار کاری ضروری است. او وعده سپرد که در راستای تکمیل کردن ابزار کاری برای کارکنان این اداره تمام تلاش اش را به کار خواهد گرفت.

 

رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، معرفی شد

نجیب الله عزیزی به عنوان رییس څارنوالی استیناف زون جنوب کابل از سوی وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری معرفی شد.

این برنامه که روز دو شنبه 12 سنبله راه اندازی شده بود، عبدالمعروف ذاکر رییس پیشین این څارنوالی و دیگر کارکنان این ریاست نیز حضور داشتند.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری گفت که تغییر و تبدیل در لوی څارنوالی به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی، ظرفیت و تقوا انجام می شود.

به باور آقای ارغون، لوی څارنوالی به عنوان بخشی از دستگاه عدلی و قضایی، نقش مهمی در تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کشور بازی می کند که څارنوالان در خط نخست این مبارزه قرار دارند.

وی افزود که برخورد څارنوالان با مراجعین و متهمان نیز باید تغییر کند و کرامت انسانی متهمان به صورت جدی در نظر گرفته شود.

همچنان ترس مردم از لوی څارنوالی به عنوان یک نهاد تطبیق و تحمیل کنندۀ مجازات برداشته شده و این اداره به حیث یک نهاد تأمین کنندۀ عدالت میان شهروندان کشور جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

معاون مالی و اداری لوی څارنوال باور دار که انجام کار ها به شکل قانونی می توان اعتماد مردم نسبت به لوی څارنوالی را افزایش دهد.

وی از هماهنگی میان دستگاه های عدلی و قضایی کشور نیز صحبت کرده افزود: "دست‌رسی به عدالت به گونۀ اساسی زمانی ممکن است که هماهنگی قوی میان دستگاه عدلی و قضایی کشور وجود داشته باشد."

انگیزه یابی جرایم دیگر موضوع مهمی بود که آقای ارغون به آن اشاره کرد. به باور وی، به جای تأکید بر مجازات، باید جرایم ریشه یابی شود.

وی ادامه داد که مشخص شدن عوامل جرایم در نقاط مختلف کشور در ساختن پالیسی دراز مدت لوی څارنوالی نیز مؤثر خواهد بود.

نجیب الله عزیزی رییس جدید څارنوالی استیناف زون جنوب کابل، خواهان همکاری جدی کارکنان این ریاست شد.

وی از تصامیم رهبری لوی څارنوالی به خاطر تغییر و تبدیل افراد در بست های مختلف ابراز خوشی کرد و افزود که تغییر و تبدیل  در هر اداره یک اصل است. او تصریح کرد که اجراآت غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد.

نامبرده افزود: "باید مبارزه با فساد اداری را یک مسوولیت و جمعی و فردی فکر کرده و آن را جدی بگیریم."

به باور آقای عزیزی در اجرای کار ابزار کاری ضروری است. او وعده سپرد که در راستای تکمیل کردن ابزار کاری برای کارکنان این اداره تمام تلاش اش را به کار خواهد گرفت.