ریاست څارنوالی تنفیذ احکام

جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان برگزار شد

 هفتاد و سومین دور جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان تحت ریاست محترم څارنیال محمد اسعد ساپی، رییس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی به تاریخ 19/4/1396 برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان دفتر حمایت سکتور عدلی و قضایی افغانستان، څارنوالی امنیت ملی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای دیوان مدنی ستره محکمه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشتند روی مسائل سیستم مدیریت قضایای افغانستان بحث شد؛ همچنان طرزالعمل جدید اعضای هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. مشکلات و کمبودی های این طرزالعمل از سوی اعضای این جلسه مرفوع شد و با اکثریت آرای تائید شد.

جلسه بعدی این هیأت حدود یک ماه بعد به میزبانی ستره محکمه برگزار خواهد شد.


به تعداد ۱۰۴ تن محبوسین رها شدند

 به اساس فرمان شماره ۸۲ مؤرخ ۱۳۹۶/۴/۳ مقام ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و  محجوزین که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده است امروز به تعداد ۱۰۴ تن که از جمله ۴ تن اناث، ۳ تن  محجوزین و ۹۷ تن محبوسین که به جرایم جنایی محکوم به جزا گردیده بودند رها گردید.

 محفلی که به همین مناسبت در محبس مرکزی پلچرخی تدویر گردیده بود محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی ضم پیام تبریکی عید سعید فطر محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ج.ا.ا را برایشان تقدیم و رهایی آنها را تبریک گفت اضافه کرد که تطبیق این فرمان ادامه دارد.

 قابل ذکر است که در این محفل مل پاسوال محمد نواب احمدزی رییس عمومی محبس مرکزی پلچرخی و اعضای کمیسیون تطبیق فرمان مذکور نیز حضور داشتند.