ریاست څارنوالی تنفیذ احکام

به تعداد ۱۰۴ تن محبوسین رها شدند

 به اساس فرمان شماره ۸۲ مؤرخ ۱۳۹۶/۴/۳ مقام ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و  محجوزین که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده است امروز به تعداد ۱۰۴ تن که از جمله ۴ تن اناث، ۳ تن  محجوزین و ۹۷ تن محبوسین که به جرایم جنایی محکوم به جزا گردیده بودند رها گردید.

 محفلی که به همین مناسبت در محبس مرکزی پلچرخی تدویر گردیده بود محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی ضم پیام تبریکی عید سعید فطر محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ج.ا.ا را برایشان تقدیم و رهایی آنها را تبریک گفت اضافه کرد که تطبیق این فرمان ادامه دارد.

 قابل ذکر است که در این محفل مل پاسوال محمد نواب احمدزی رییس عمومی محبس مرکزی پلچرخی و اعضای کمیسیون تطبیق فرمان مذکور نیز حضور داشتند.