ریاست څارنوالی تنفیذ احکام

تعمیر سه طبقه ای توقیف خانه عمومی ولایت کابل بازسازی شد

کار بازسازی تعمیر سه طبقه ای توقیف خانه عمومی ولایت کابل که بر اساس فرمان رییس جمهور به راه انداخته شده بود، به تاریخ  ۲۴ میزان سال روان خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

در مراسم افتتاح تعمیر یاد شده محمد اسعد ساپی رییس څارنوالی تنفیذ احکام و مدیر عمومی توقیف خانه ولایت کابل اشتراک کرده بودند.

قابل یاد آوری است که این تعمیر سه طبقه ای برای ماموران، قضات، څارنوالان، رؤسا، تجار، و مقامات بلند رتبه تهیه شده است.

توقیف خانه عمومی ولایت کابل با ظرفیت نگهداری ۱۶۵۹ تن از سوی وزارت امور داخله با هزینه در حدود یک میلیون افغانی بازسازی شده و دارای ۴۸ اطاق دو نفره میباشد.


جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان برگزار شد

 هفتاد و سومین دور جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان تحت ریاست محترم څارنیال محمد اسعد ساپی، رییس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی به تاریخ 19/4/1396 برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان دفتر حمایت سکتور عدلی و قضایی افغانستان، څارنوالی امنیت ملی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای دیوان مدنی ستره محکمه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشتند روی مسائل سیستم مدیریت قضایای افغانستان بحث شد؛ همچنان طرزالعمل جدید اعضای هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. مشکلات و کمبودی های این طرزالعمل از سوی اعضای این جلسه مرفوع شد و با اکثریت آرای تائید شد.

جلسه بعدی این هیأت حدود یک ماه بعد به میزبانی ستره محکمه برگزار خواهد شد.


به تعداد ۱۰۴ تن محبوسین رها شدند

 به اساس فرمان شماره ۸۲ مؤرخ ۱۳۹۶/۴/۳ مقام ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و  محجوزین که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده است امروز به تعداد ۱۰۴ تن که از جمله ۴ تن اناث، ۳ تن  محجوزین و ۹۷ تن محبوسین که به جرایم جنایی محکوم به جزا گردیده بودند رها گردید.

 محفلی که به همین مناسبت در محبس مرکزی پلچرخی تدویر گردیده بود محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی ضم پیام تبریکی عید سعید فطر محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ج.ا.ا را برایشان تقدیم و رهایی آنها را تبریک گفت اضافه کرد که تطبیق این فرمان ادامه دارد.

 قابل ذکر است که در این محفل مل پاسوال محمد نواب احمدزی رییس عمومی محبس مرکزی پلچرخی و اعضای کمیسیون تطبیق فرمان مذکور نیز حضور داشتند.