ریاست څارنوالی استیناف عسکری ولایت کابل

جلسه هماهنگی میان څارنوالی عسکری ولایت کابل و څارنوالی استیناف زون غرب برگزار شد

این جلسه میان څارنوالی عسکری ولایت کابل و څارنوالی استیناف زون غرب و مسوولان مراکز کشفی این زون به تاریخ ۲۳ میزان سال روان خورشیدی راه اندازی شد.

در این نشست دگروال محمد نواب احمدزی رییس څارنوالی عسکری ولایت کابل، پروین رحیمی رییس څارنوالی زون جنوب و آمران حوزه های این زون اشتراک کرده بودند.

دگروال محمد نواب احمدزی در کنار ارایه گزارش اجراآت یک ماه څارنوالی عکسری، پیرامون مشکلات و نیازمندی های این اداره با آمران و مسوولان حوزه های غرب کابل به گونه مفصل بحث کرد.

در این نشست پروین رحیمی رییس څارنوالی استیناف زون غرب با اظهار خرسندی افزود که این نشست یک گام مثبت در راستای اتحاد و حل مشکلات میباشد.

نامبرده گفت:" آمران حوزه ها و پولیس باید با مجرمان درست رفتار کنند؛ زیرا در جامعه از آنان به حیث یک ناجی انتظار می رود."

در همین حال آقای احمدزی رییس څارنوالی عسکری ولایت کابل برای حل مشکلات موجود، وعده هرنوع همکاری را داد.