ریاست څارنوالی مبارزه با مواد مخدر

574 سیت موبایل از سوی ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به وزارت مالیه تسلیم شد

این برنامه با اشتراک څارنمل محمد عارف نوری رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، برخی از کارکنان این څارنوالی و نماینده های وزارت مالیه، روز سه شنبه 11 میزان سال روان خورشیدی در ریاست څانوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر برگزار گردید.

از میان 574 سیت موبایل، 27 سیت موبایل و هفت سیت ثریا (ستلایت) در سال 1393، 134 سیت موبایل در سال 1394 و 406 سیت موبایل در سال 1395 در جریان تلاشی بدنی از نزد مظنونان قضایای قاچاق مواد مخدر، به دست آمده است.

این اجناس پس از طی مراحل قانونی از طرف محاکم ثلاثه مطابق مادۀ 19 قانون مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، به مصادره آن حکم گردیده است و در برنامه که به همین منظور برگزار شده بود، به نماینده گان وزارت مالیه تسلیم داده شد.