تماس با ما - لویه څارنوالی

تماس با ما

صفحات رسمی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در شبکه های اجتماعی


 

به آدرس های ذیل با رئیس اطلاعات و ارتباط عامه لویه څارنوالی به تماس شوید:

محمد آصف فیاض

ایمیل: iprd@ago.gov.af

شماره های تماس:   ۰۷۹۶۴۰۴۲۵۰  - ۰۲۰۲۵۲۱۷۰۳


به آدرس های ذیل میتوانید با آمر ارتباط عامه لوی څارنوالی به تماس شوید:

الفت امیرزاده

ایمیل:   alfat_ameerzada@yahoo.com 

شماره های تماس: ‌۰۷۰۰۸۷۳۱۵۷ - ۰۷۸۸۹۲۹۳۳۷


 

شما میتوانید در صورت مواجه شدن به کارشکنی، رشوت ستانی و سایر موارد به آدرس های ذیل با ریاست کنترول و مراقبت لویه څارنوالی به تماس شوید:

شماره های تماس:0744475717 - 0744037363 

شماره دیجیتل: 0202521719

آدرس برقی:  ago.control@ago.gov.af