فرامین - لویه څارنوالی

فرامین

فرمان رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات

محجوزین و محبوسین به مناسبت روز جهانی زن

به تاسی از حکم مندرج جزء (18) ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان ،  به مناسبت روز جهانی زن ، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی و نظامی) را که به حکم قطعی و نهایی محاکم ، محکوم گردیده اند ، حسب ذیل منظور مینمایم:

تخفیف و عفو مجازات محجورین

مادۀاول:

(1)محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند ، بدون در نظر داشت مدت سپری شده ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.

(2)محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال الی هفت سال و شش ماه حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.

(3)محجورین مندرج فقره (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند ، نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.

(4) محجوزینی که شامل کتگوری مندرج فقره (2) این ماده نمی گردند ، (3/4) حصه حجز آنها تخفیف گردد.

کبر سن

ماده دوم:

محبوسین اناث که حد اقل سن (45) سالگی و محبوسین ذکور که سن (59) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنچ سال حبس محکوم گریده اند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف و عفو مجازات محبوسین

ماده سوم:

(1)محبوسین اناث که به مدت الی چهار سال و محبوسین ذکور که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند ، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(2) محبوسین اناث که به مدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکور که به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، در صورتیکه ربع (1بر4 حصه) مدت حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(3) محبوسینی که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند ، در صورتیکه ثلث (1بر3 حصه) مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(4) محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (1 ، 2 و 3) این ماده نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال ، سه بر چهار حصه مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال ، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

3- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال ، صرف هشت ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه .

4- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال ، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

ماده چهارم:

آنعده افسران ، برید ملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی ، پولیس ملی ، منسوبین عمومی امنیت ملی  سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یک سال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند ، در صورت که نصف (1بر2 حصه) مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو

ماده پنجم:

(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید شده نمی توانند:

1- محکومین جرایم مندرج فقره (2) ماده (350) قانون اجراات جزائی منتشرۀ جریده رسمی شماره (1132) سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی  )قطاع الطریقی )

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد ( 455، 456 و 457 ) قانون جزاء.

(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید شده نمی توانند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنچ سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از مجازات آنها به اثر فرامین تخفیف و عفو قبلی، تخفیف گردیده باشد.

2- محکومین جرایم اختطاف که به رد مال یا جبران خساره محکوم گردیده اند، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و در صورت محکومیت به رد مال وجه محکوم بها را تادیه نموده باشد.

3- محکومین جرایم قتل عمد و فساد اداری ، مگر اینکه در جرم قتل ورثۀ مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده ، طبق احکام قانون اعاده گردیده باشد ، محبوسین و محجوزین اناث از این حکم مستثنی می باشد.

4- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تبدیل گردیده است.

5- محکومینی که در سال جاری در معیاد حجز ویا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد ، محبوسین و محجوزین اناث از این حکم مستثنی می باشند.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، صرف در صورتیکه مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، ازمزایای تخفیف مندرج ماده اول و فقره (4) ماده سوم این فرمان مستفید می گردند.

(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید شده نمی توانند:

1- محکومین جرایم مندرج مواد (17 ، 20،21 و 22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مندرج ضمیمه شماره (1) قانون اجراآت جزایی.

3- محکومین جرایم مندرج قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.

4- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35، و38) قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره (944) سال 1387 و مواد (15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره (604) سال 1365 .

عفو جرای نقدی

ماده ششم:

محکومینی که علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم و به اساس فرامین تخفیف و عفو قبلی رئیس جمهور رها گردیده اند، یا در حجز یا حبس به سر میبرند، جزای نقدی آنها عفو گردد ، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

ماده هفتم:

 قطعیت حکم به اساس جزء (10) ماده چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتباردارد.

اقامه دعوای حق العبدی

ماده هشتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

ماده نهم:

(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند ، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(2) وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین ، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند ، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان ، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایت تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط عفو و تخفیف

ماده دهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را در مرکز و ولایت تهیه و ریاست دارالانشأ اداره لوی څارنوالی مکلف است لست های ارسالی فوق را به شکل توحید شده در اسرع وقت جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در هر ولایت تشکیل گردد:

1- څارنوال تنفیذ احکام ، بحیث رئیس.

2- نماینده ریاست عمومی امنیت ملی ، بحیث عضو.

3- آمر محبس در بخش محبوسین ، بحیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین ، بحیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی ، بحیث عضو.

6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث ، بحیث عضو.

7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دوازدهم:

(1) کمیسیون مندرج مادۀ دهم این فرمان مکلف است ، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت ، کتگوری محکومین (محجوزین و محبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت به وزارت امور داخله و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.ا.ا ارائه نماید.

(2) ریاست نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهائی ستره محکمه از تعمیل درست ، دقیق و یکسان احکام این فرمان نظارت جدی بعمل آورد.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ هفدهم حوت سال 1394 نافذ می گردد.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان