صفحه اصلی - لویه څارنوالی

صفحه اصلی

ختم کلام الله مجید به ارواح شهدای حملات تروریستی اخیر کشور

تعدادی از مسوولان و کارمندان لوی څارنوالی با اشتراک در مراسم ختم قرآن مجید به ارواح شهدای حملات تروریستی اخیر کشور اتحاف دعا کردند.

در این مراسم مرستیالان، رؤسا و کارمندان لوی څارنوالی شرکت داشتند. اخیراً دشمنان صلح و ثبات افغانستان با حملات تروریستی تعدادی از افراد بی گناه را در ولایات مختلف کشور به شهادت رساندند که واکنش های شدید ملی و بین المللی را در پی داشت. ارگ ریاست جمهوری با محکوم نمودن این حملات ۲ روز عزای عمومی اعلام نمود. همزمان به همین مناسبت در سراسر کشور مراسم های جداگانه ای ختم کلام الله مجید برگزار شده است.


اطلاع رسانی و مبارزه باجرایم:

لوی څارنوالی تجربه ادارات دیگر را در نظر می گیرد

مسوولان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر باهم دیدار کردند. در این دیدار که در کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام یافت هر دو جانب بر کار مشترک و همکاری و همآهنگی بیشتر برای اطلاع رسانی از اجرای عدالت در افغانستان تاکید نمودند. څارنیار محمدآصف فیاض رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی در این نشست یادآور شد که آگاهی دهی و اطلاع رسانی از حقوق و مکلفیت های شهروندان میتواند جامعه را به قانون مداری و احیای عدالت نزدیک نماید. به گفته او ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی در نظر دارد با استفاده از تجربه اداره های دیگر از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر در جهت اطلاع رسانی،‌به کاهش جرایم و تأمین عدالت در کشور کمک نماید.

زاهد پیوند آمر نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همکاری در راستای اطلاع رسانی برای تأمین عدالت و حقوق شهروندان استقبال نموده و آنرا یک ضرورت جدی در کشور دانست.

در این دیدار کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از بخش های مختلف نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر دیدن نمودند.

قبلاً نیز مسوولان و کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی از دیپارتمنت نشرات و آگاهی عامه وزارت احیاء و انکشاف دهات دیدن کرده بودند. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی در نظر دارد تا برنامه و پالیسی جامع نشراتی را در این اداره طرح و تدوین نموده و با تطبیق آن لوی څارنوالی در کنار مبارزه باجرایم رویکرد مبارزه باجرم را بیشتر از پیش تقویه کند این دیدار ها میتواند ریاست اطلاعات و ارتباط عامه را به خاطر ساختن پالیسی نشراتی لوی څارنوالی کمک کند.


اطلاعیه

به اطلاع آنعده از متقاضیان که در بست های اداری ولایات ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در سال جاری درخواست تقرر داده بودند، رسانیده میشود که امتحان رقابتی بست های اداری ولایات به روز پنجشنبه مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۵ به ساعت ۸:۳۰ بجه قبل از ظهر در محوطه ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی واقع چهارراهی صدارت شهر کابل اخذ میگردد. درخواست کننده گان مطلع باشند.