صفحه اصلی

کنفرانس دو روزه از سوی لوی څارنوالی و اتاق های تجارت و صنایع کشور برگزار شد

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.

این کنفرانس تحت عنوان عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار امروز یکشنبه 31 ام ثور در هوتل انترکانتیننتال آغاز و برای یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در این کنفرانس، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، همایون رسا وزیر تجارت، خانجان الکوزی معاون اطاق های تجارت و صنایع ، برخی از نمایندگان شورای ملی، معاونان و  رؤسای لوی څارنوالی وتاجران ملی کشور حضور داشتند.

قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر نقش تجار در توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: " نقش تجاران در تحقق اهداف توسعه، یک نقش بی بدیل است." به بارو آقای دانش، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به پیاده کردن انکشاف پایدار در کشور است.

 موصوف از نقش بی بدیل تاجران در تحقق اهداف توسعه ای یاد نمود و حکومت را مکلف به تأمین امنیت فزیکی، قضایی و قانونی آنها دانست.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی بر تامین عدالت تاکید کرده  گفت: " اساس و بقا دولت عدالت است."

وی افزود که از موقف دولتی خود هیچگاه برای دفاع از مجرمین استفاده نخواهیم کرد؛ بلکه عدالت برای همه به صورت یکسان خواهد رسید.

همچنان څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف این کنفرانس را رسیدن به عدالت، انکشاف پایدار، امنیت، حکومت داری خوب و حل مشکلات تاجران با استفاده از دیدگاه های اشتراک کنندگان این کنفرانس خواند. وی تاکید کرد، زمانی که امانت به اهلش سپرده شود به عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار خواهیم رسید.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع کشور از توجه حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی قدر دانی کرده گفت که کنفرانس عدالت، حکومت داری خوب و انکشاف پایدار، نشانگر توجه جدی حکومت وحدت ملی به سکتور خصوصی کشور است.

وی همچنان از مشکلات امنیتی و تجارتی تاجران سخن گفت. به گفتۀ وی در دو ماه گذشته 25 قضیه مرتبط به اختطاف اطفال تاجران صورت گرفته که 5 مورد آن تنها در شهر کابل رخ داده است.

افزو ن به بحث ها و موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، فردا نیز روی راه حل ها برای مشکلات موجود تاجران به صورت مفصل بحث خواهد شد.