نهاد های همکار

  • پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان - JSSP
  • سازمان بین المللی توسعه حقوق - IDLO
  • اداره همکاری های بین المللی توسعوی آلمان - GIZ
  • بخش همکاری با زنان سازمان ملل - UNWOMEN